Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5028_2016003
Administrativ enhet 5028
Planident 2016003
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2015 / 4641
Plannavn Detaljregulering Øyvegen del av gnr./bnr. 1/7.
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 14.05.2019
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1653
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 10.11.2015
Kunngjøring av planarbeid 27.11.2015
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 11.01.2016
1. gangs behandling 26.04.2016
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling 23.08.2016
Offentlig ettersyn - fra / til 09.09.2016 / 24.10.2016
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 14.05.2019
Kunngjøring av planvedtak 24.05.2019
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
11.11.2016 15 / 4641   Statens Vegvesen Transport (veg, bane, luft, sjø) Avgjort med forhandlinger Avklart med rekkefølgekrav i planbestemmelse § 8.7. Se forøvrig saksframlegg til FSK 23.08.16 og 30.04.19 Innsigelse Avklart med forhandling
 
X: Y: