Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5028_2016017
Administrativ enhet 5028
Planident 2016017
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 15 / 5098
Plannavn Detaljregulering Søberg Midtre
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 29.08.2016
Kunngjøring av planarbeid 10.11.2016
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 27.11.2018
1. gangs behandling 04.12.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 05.04.2019 / 24.05.2019
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2016017_Bestemmelser_høring.pdf Høringsforslag
Vedtaksdokumenter Planbeskrivelse 2016017_Planbeskrivelse_høring.pdf Høringsforslag
  Arealplankart 2016017_plankart.pdf Høringsforslag
Andre dokumenter Illustrasjon 2016017_illustrasjon.pdf  
  Diverse 2016017_overordnet VA-plan.pdf Godkjent overordnet VA-plan
  Rapport 2016017_Støyutredning.pdf Støyutredning
  Rapport 2016017_takstrapport.pdf Tilstandsrapport bygg
  Utforming 2016017_utomhusplan.pdf Utomhusplan
  Innstilling (saksfremlegg) 2016017_1gangsbehandling.pdf Samlet saksframstilling 1. gangs behandling