Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5028_2016017
Administrativ enhet 5028
Planident 2016017
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 15 / 5098
Plannavn Detaljregulering Søberg Midtre
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 17.12.2019
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 29.08.2016
Kunngjøring av planarbeid 10.11.2016
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 27.11.2018
1. gangs behandling 04.12.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 05.04.2019 / 24.05.2019
2. gangs behandling 26.11.2019
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 17.12.2019
Kunngjøring av planvedtak 10.01.2020
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2016017_Bestemmelser_vedtatt.pdf  
Vedtaksdokumenter Planbeskrivelse 2016017_Planbeskrivelse_vedtatt.pdf  
  Arealplankart 2016017_Plankart.pdf Vedtatt plankart
Andre dokumenter Illustrasjon 2016017_illustrasjon.pdf  
  Diverse 2016017_overordnet VA-plan.pdf Godkjent overordnet VA-plan
  Rapport 2016017_Støyutredning.pdf Støyutredning
  Rapport 2016017_takstrapport.pdf Tilstandsrapport bygg
  Illustrasjon 2016017_Utomhusplan.pdf  
  Vedtak 2016017_sluttbehandling.pdf Samlet saksframstilling sluttbehandling, Kommunestyret sak 121/19
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
16.05.2019 15 / 5098   Fylkesmennene Utbyggingsmønster, herunder RPR areal og transport Trukket/Uaktuell Krav til min ant. boliger per daa og maksimum ant. parkeringsplasser. Avgjort ved å ta inn bestemmelser til sluttbehandling    
X: Y:
16.05.2019 15 / 5098   Jernbaneverket Transport (veg, bane, luft, sjø) Trukket/Uaktuell Innsigelse inntil krav om høyde på gjerde mot jernbanen. Avklart til sluttbehandling ved krav i bestemmelsene.    
X: Y: