Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5028_2016029
Administrativ enhet 5028
Planident 2016029
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2016 / 6377
Plannavn Detaljregulering av Nævsvegen gang- og sykkelveg
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 05.03.2019
Vertikalnivå På og over grunnen
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Offentlig
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1653
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 25.11.2016
Kunngjøring av planarbeid 06.09.2016
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 22.12.2016
1. gangs behandling 22.08.2017
Offentlig ettersyn - fra / til 28.08.2017 / 13.10.2017
2. gangs behandling 05.02.2019
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 05.03.2019
Kunngjøring av planvedtak 10.05.2019
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2016029_planbestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Planbeskrivelse 2016029_planbeskrivelse.pdf Planbeskrivelse
  Arealplankart 2016029_Plankart.pdf Plankart