Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5028_2017011
Administrativ enhet 5028
Planident 2017011
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2017 / 3425
Plannavn Detaljregulering Østerdalsvollen
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 02.04.2019
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Opprinnelig administrativenhet 1653
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 01.09.2017
Kunngjøring av planarbeid 12.09.2017
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 25.09.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 24.10.2018 / 07.12.2018
2. gangs behandling 26.03.2019
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 02.04.2019
Kunngjøring av planvedtak 12.04.2019
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2017011_planbestemmelser_vedtatt.pdf  
Vedtaksdokumenter Planbeskrivelse 2017011_planbeskrivelse_vedtatt.pdf  
  Arealplankart 2017011_plankart.pdf  
Andre dokumenter Rapport 2017011_geoteknikk.pdf Geoteknisk vurdering
  Diverse 2017011_merknaderOppstart.pdf Merknader ved varsel oppstart
  Diverse 2017011_refOppstartsmøtet.pdf Referat fra oppstartsmøtet
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 2017011_ROS.pdf ROS-analyse
  Illustrasjon 2017011_SituasjonskartTerrengsnitt.pdf Situasjonskart og terrengsnitt
  Diverse 2017011_SolSkygge.pdf Sol- og skyggeanalyse
  Rapport 2017011_TilstandSefrak.pdf Tilstandsrapport SEFRAK-bygning
  Illustrasjon 2017011_VA-planNotat.pdf Overordnet VA-plan, notat
  Kunngjøring 2017011_varselOppstart.pdf Varsel om oppstart
  Illustrasjon 2017011_Vegplan.pdf Overordnet vegplan
  Illustrasjon 2017011_VA-planKart.pdf Overordnet VA-plan, kart
  Illustrasjon 2017011_VA_brannvann.pdf Brannvann
  Illustrasjon 2017011_tverrprofil1.pdf Tverrprofil veg
  Illustrasjon 2017011_tverrprofil2.pdf Tverrprofil veg
  Illustrasjon 2017011_tverrprofil3.pdf Tverrprofil veg
  Illustrasjon 2017011_normalprofil.pdf Normalprofil veg
  Vedtak 2017011_1.gangsbehandling.pdf Samlet saksfremstilling fra behandling i formannskapet
  Vedtak 2017011_sluttvedtak.pdf Samlet saksfremstilling behandling kommunestyret
  Diverse 2017011_merknadsmatrise_høring_off.ettersyn.pdf Merknadsmatrise fra høring/off.etteryn