Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5028_2017015
Administrativ enhet 5028
Planident 2017015
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 17 / 4852
Plannavn Detaljregulering Myrasaga steinbrudd
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Opprinnelig administrativenhet 1653
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 17.11.2017
Kunngjøring av planarbeid 19.12.2017
Frist for uttalelse til planprogram 02.02.2018
Vedtatt planprogram 24.04.2018
Komplett planforslag mottatt 21.02.2019
1. gangs behandling 26.03.2019
Offentlig ettersyn - fra / til 12.04.2019 / 07.06.2019
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Planid_2017015 Planbestemmelser Myrasaga.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak Planid_2017015_Samlet saksframleg, Formannskapet 26.03.19.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse Planid_2017015 Planbeskrivelse Myrasaga.pdf  
  Arealplankart Planid_2017015 kart.pdf  
  Konsekvensutredning Planid_2017015 KU.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse Planid_2017015 ROS-analyse Myrasaga.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse Planid_2017015 Sjekkliste ROS Myrasaga.pdf  
  Rapport Planid_2017015 støyrapport.pdf  
  Rapport Planid_2017015 vurdering støv og støy.pdf  
  Planprogram Planid_2017015_Planprogram, vedtatt FSK 24.04.18.pdf