Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5028_2018003
Administrativ enhet 5028
Planident 2018003
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 17 / 4227
Plannavn Detaljregulering Rønningstrøa, del av gnr/bnr 112/3
Type Detaljregulering
Status Opphevet
Ikrafttredelsesdato 18.06.2019
Opphevelsesdato 05.03.2020
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Opprinnelig planid 2015001
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 28.09.2018
Kunngjøring av planarbeid 13.02.2018
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 01.08.2018
1. gangs behandling 25.09.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 02.11.2018 / 21.12.2018
2. gangs behandling 11.06.2019
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 18.06.2019
Kunngjøring av planvedtak 05.07.2019
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 2018003_Planbestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Planbeskrivelse 2018003_planbeskrivelse.pdf  
  Illustrasjon 2018003_Situasjonsplan, revidert 180730.pdf  
  Arealplankart 2018003_Plankart.pdf  
Andre dokumenter Rapport 2018003_skredfarevurdering.pdf Skredfarevurdering
  Illustrasjon 2018003_Overordnet VA-plan.pdf Overordnet VA-plan
  Vedtak 2018003_sluttbehandling.pdf Samlet saksframstilling fra sluttbehandling i formannskap og kommunestyre
Oppheving av plan
Opphevelsesdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Beskrivelse Dokumenter  
05.03.2020 17 / 4227   Fylkesmannens behandling av klage - kommunens vedtak oppheves. Vedtak
 
X: Y:
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
2015001 Rønningstrøa 98/7 m. flr.