Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5028_2018006
Administrativ enhet 5028
Planident 2018006
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 18 / 2627
Plannavn Detaljregulering Gang- og sykkelveg fv. 708, Vollmarka
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Opprinnelig administrativenhet 5028
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 13.04.2018
Kunngjøring av planarbeid 18.04.2018
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 01.04.2019
1. gangs behandling 30.04.2019
Offentlig ettersyn - fra / til 10.05.2019 / 21.06.2019
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Detaljreguleringsplan Vollmarka planbestemmelser 01_rev_02.05.19.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak Samlet saksframstilling, FSK 30.04.19, 1.gansbehandling.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse Detaljreguleringsplan Vollmarka planbeskrivelse 01.pdf  
  Arealplankart 2av2.pdf  
  Arealplankart 1av2.pdf  
  Illustrasjon F001.pdf Normalprofil
  Illustrasjon C001.pdf  
  Illustrasjon C002.pdf  
  Rapport Geotekniks vuredringsrapport 17.01.19.pdf