Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5028_2018006
Administrativ enhet 5028
Planident 2018006
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 18 / 2627
Plannavn Detaljregulering Gang- og sykkelveg fv. 708, Vollmarka
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 19.11.2019
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Opprinnelig administrativenhet 5028
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 13.04.2018
Kunngjøring av planarbeid 18.04.2018
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt 01.04.2019
1. gangs behandling 30.04.2019
Offentlig ettersyn - fra / til 10.05.2019 / 21.06.2019
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 19.11.2019
Kunngjøring av planvedtak 29.11.2019