Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5028_2019007
Administrativ enhet 5028
Planident 2019007
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 19 / 2459
Plannavn Detaljregulering Gråbakken hageby
Type Detaljregulering
Status Planlegging igangsatt
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 23.08.2019
Kunngjøring av planarbeid 12.09.2019
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Andre dokumenter Kunngjøring 2019007_Varsel planoppstart.pdf  
  Diverse 2019007_referat oppstartsmøte.pdf