Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201175F
Administrativ enhet 5031
Planident 201175F
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2009 / 4091
Plannavn 201175F - Detaljregulering for del av Svebergmarka, felt B11
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 07.05.2012
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Planutvalget
Forslagstiller Privat
Format Vektor
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 08.01.2010
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid 03.02.2010
1. gangs behandling 19.01.2012
Offentlig ettersyn - fra / til 27.01.2012 / 09.03.2012
2. gangs behandling 19.04.2012
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 07.05.2012
Kunngjøring av planvedtak 07.05.2012
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Bestemmelser_SvebergmarkaB11_mindresendring_12.05.2016.pdf Vedtatt i ARESAM ved reguleringsendring 12.05.2016.
Vedtaksdokumenter Planbeskrivelse 201175F_Planbeskrivelse.pdf Beskrivelsen av planen med siste revidering 30.03.2012
  Vedtak 201175F_Samlet_saksframlegg_sluttbehandling.pdf Samlet sakframlegg fra sluttbehandling i kommunestyret 7.5.2012.
  Vedtak 201175F_Samlet saksframlegg_1gangsbehandling.pdf Samlet saksframlegg etter 1. gangsbehandling av planforslaget.
  Arealplankart 201175F_Plankart_mindre endring_01.06.2016.pdf Plankart i A3 målestokk 1:500, vedtatt i ARESAM ved reguleringsendring 12.05.2016.
Andre dokumenter Illustrasjon 201175F_illustrasjon_Solstudie_20100405 .pdf Solstudie i planområdet mars/juni.
  Illustrasjon 201175F_illustrasjon_Stillbilder_20100812.pdf Stillbilder fra VR-modell for Svebergmarka felt B11.
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 201175F_ROSanalyse.pdf Risiko- og sårbarhetsanalyse over gjeldende planområdet.
  Diverse 201175F_Oppstartsmote_ref_20100108.pdf Referat fra oppstartsmøte til detaljregulering for del av Svebergmarka, felt B11.
  Innstilling (saksfremlegg) 201175F_Saksframlegg_1gangsbeh.pdf Samlet saksframlegg (m/vedtak) etter 1. gangsbehandling av planforslaget.
  Innstilling (saksfremlegg) 201175F_Saksframlegg_2gangsbeh.pdf Saksframlegg til 2 gangsbehandling.
  Rapport 201175F_Støyvurdering_notat.pdf Notat på ny samlet støyvurdering fra forslagsstiller etter FM merknad/høringsuttalelse.
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
12.05.2016 2009 / 4091   Kun innhold Endring av veibredde og planbestemmelser knyttet til dette. Planutvalget Vedtak Vedtak om mindre endring av reguleringsplan 12.05.2016.
Arealplankart Målestokk 1:500 i A3.
Bestemmelser Mindre endring vedtatt i utvalg for areal og samfunnsplanlegging 12.05.2016.
 
X: Y: