Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201201
Administrativ enhet 5031
Planident 201201
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2012 / 143
Plannavn Detaljregulering for Trøa gnr. 1, bnr. 30, Hundhammeren
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 17.03.2016
Offentlig ettersyn - fra / til 02.05.2016 / 13.06.2016
2. gangs behandling 10.11.2016
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 28.11.2016
Kunngjøring av planvedtak 04.01.2017
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser PlanID 201201 - Planbestemmelser detaljreguleringsplan for Trøa - Hundhammeren.pdf Bestemmelser - detaljreguleringsplan for Trøa - Hundhammeren.
Vedtaksdokumenter Vedtak Særutskrift Planid 201201 - Detaljregulering for Trøa - Hundhammeren - 1 30 - 1.gangsbehandling.DOCX Særutskrift 1.gangsbehandling
  Planbeskrivelse PlanID 201201 - Planbeskrivelse detaljreguleringsplan for Trøa - Hundhammeren.pdf Planbeskrivelse - detaljreguleringsplan for Trøa - Hundhammeren.
  Vedtak Særutskrift 2. gangs behandling av detaljreguleringsplan for Trøa - Hundhammern.PDF  
  Arealplankart 201201_Plankart.pdf  
Andre dokumenter Kunngjøring 1138 Trøa_Brev_Kunngjøring_oppstart_planarbeid.pdf  
  Illustrasjon Illustrasjon maks utnyttelse- og tomteareal.pdf Vedlegg 3.
  Illustrasjon Terrengsnitt.pdf Vedlegg 5.
  Illustrasjon Vedlegg_6_Sol_Skygge_kart.pdf Vedlegg 6.
  Illustrasjon Vedlegg_7_Veghøyder_1_1000_A3.pdf Vedlegg 7.
  Rapport Vedlegg_14_Rapport VA-forprosjekt.pdf Vedlegg 14
  Rapport Vedlegg_15_Trøa_geoteknisk_rapport.pdf Vedlegg 15
  Rapport Vedlegg_16_Støyrapport_redusert_filstørrelse.pdf Vedlegg 16
  Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg_17_ROS-sjekkliste.pdf Vedlegg 17
  Rapport Overvannsbelastning kontroll.PDF Tilleggsdokument til VA-rapport.