Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201205
Administrativ enhet 5031
Planident 201205
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2012 / 2013
Plannavn Områderegulering for Hommelvik sentrum
Type Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 23.03.2015
Vertikalnivå På og over grunnen
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Høring planprogram til 22.10.2012
Vedtatt planprogram 15.11.2012
Kunngjøring av planarbeid 06.09.2012
Komplett planforslag mottatt 31.03.2014
1. gangs behandling 11.04.2014
Offentlig ettersyn - fra / til 09.05.2014 / 25.06.2014
2. gangs behandling 23.03.2015
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 23.03.2015
Kunngjøring av planvedtak 25.04.2015
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 201205_Planbeskrivelse Områderegulering for Hommelvik sentrum.pdf  
  Gjeldende bestemmelser 201205_Plankart_OG.pdf Plankart som viser nivå over grunnen (bruer o.l.)
  Gjeldende bestemmelser 201205_Plankart_PG.pdf Plankart som viser nivå på grunnen (bakken).
  Gjeldende bestemmelser 201205_Plankart_UG.pdf Plankart som viser nivå under grunnen (tunnel og kulverter).
  Gjeldende bestemmelser 201205_Planbestemmelser_201016.pdf  
Vedtaksdokumenter Diverse 201205_Konsekvensvurdering av endringer vedtatt 11.04.14.pdf Konsekvensvurdering av utvalgets endringer av planforslag i politisk behandling 11.04.2014.
  Utforming Estetisk veileder for Hommelvik sentrum.pdf Estetisk veileder skal fungere som utdypende retningslinjer for bestemmelsene til områderegulering for Hommelvik sentrum.
  Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse.pdf ROS-analyse til områderegulering for Hommelvik sentrum.
  Kart Illustrasjonsplan Sør.pdf Illustrasjonsplan for områderegulering for Hommelvik sentrum, søndre del. Felles for alternativ 1 og 2.
  Kart Illustrasjonsplan Alternativ 2 nordre del.pdf Illustrasjonsplan for områderegulering for Hommelvik sentrum, nordre del. Alternativ 2.
  Kart Gatebruksplan1000.pdf Gatebruksplan 1:1000.
  Kart Gatebruksplan2000.pdf Gatebruksplan 1:2000.
  Kart Illustrasjonsplan Vann og Avløp.pdf  
  Rapport Mulighetsstudie for veg og jernbane.pdf Utarbeidet for å vise løsning for kryssing mellom nytt dobbeltspor jernbane og fylkesveg 950 (Malvikvegen).
  Rapport NGI rapport Skredmassers utløp ved evt kvikkleireskred.pdf Utarbeidet av NGI for Sjøsiden Sandfjæra i 2011. Gir utløpssone for kvikkleireras fra Lia. Vist i plankart til sentrumsplanen som hensynssone H310.
  Rapport Rambøll rapport Geoteknisk vurdering av kvikkleireområde.pdf Rapport fra geotekniske undersøkelser, for vurdering av stabilitet i kvikkleireområde i Lia ovenfor planområdet.
  Kart Oversikt gjenliggende masser Nygården.pdf Oversikt over forurensingsgrad for gjenliggende masser på Nygården.
  Rapport Rapport lokalisering av Hommelvik renseanlegg.pdf Tidligere vurdering plassering av Hommelvik renseanlegg, alternativ 1 og 2.
  Rapport Hommelvik renseanlegg forurenset grunn.pdf  
  Rapport Flom og vannlinjeberegning av Homla.pdf  
  Diverse Høringsuttalelser etter 1 gangs behandling.pdf Høringsuttalelser etter 1. gangs behandling, som følger saken frem til 2. gangs behandling.
  Rapport Geotekniske vurderinger vedr. terreng- og kjellernivåer, fundamenteringsprinsipper.pdf Rapport henvist til i planbestemmelsene tilhørende områderegulering Hommelvik sentrum.
  Vedtak 201205 Særutskrift 2. gangs behandling av Områderegulering for Hommelvik sentrum.pdf Malvik kommunestyres vedtak av områderegulering for Hommelvik sentrum.
  Planprogram Planprogram for områderegulering av Hommelvik sentrum.pdf Vedtatt i planutvalget 15.11.2012.
  Diverse Klagesak Epost fra Haugan eiendom 22062014.pdf  
  Diverse Klagesak Epost fra Haugan merknad forslag til sentrumsplan 26082014.pdf  
  Klage Klagesak Klage vedrørende gatetun.pdf  
  Klage Klagesak Klage vedrørende sti.pdf  
  Diverse Klagesak Referat Hvordan ny sentrumsplan vil påvirke Haugans eiendom 19082014.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) Klagesak Saksfremlegg klagebehandling.pdf  
  Diverse Klagesak Sammendrag møte mellom MK og Millersv 28.pdf  
  Diverse Klagesak Uttalelse til forslag til sentrumsplan fra Haugan 08072014.pdf  
  Arealplankart 201205_pumpehus_plankart.pdf Planområde på Nygården, øst i Hommelvik. Gjelder endring av pumpehus.
  Rapport 201205_asplan_notat.pdf Notat for mindre reguleringsendring (pumpehus) fra konsulent.
  Innstilling (saksfremlegg) 201205_pumpehus_saksframlegg_med_vedtak.pdf Saksframlegg med vedtak for mindre reguleringsendring vedrørende pumpehus øst i Hommelvik.
Andre dokumenter Vedtak 201205 Særutskrift 1. gangs behandling av områdeplan for Hommelvik sentrum.pdf Særutskrift fra 1. gangs politiske behandling av planforslaet i utvalg ARESAM.
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
20.10.2016 2016 / 2203   Kun innhold Planid 201205 - Mindre endring av områderegulering for Hommelvik sentrum, endret plassering av pumpehus Planutvalget Kart Kart som viser plassering av pumpestasjon før vedtak om mindre endring.
Vedtak Saksframlegg ifm vedtak om endret plassering av pumpehus.
  Vis i kart (+)
X: 7034052 Y: 590090
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Klager
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Utsatt iverksetting av vedtak Avgjørelsesdato Merknad Myndighet Dokumenter  
05.05.2015 2012 / 2013 dn 140     Klage på plassering av sti Kommunestyret     Vis i kart (+)
X: 7032292,723 Y: 589831,2
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.05.2015 2012 / 2013 dn 141     Klage på gatetun. Kommunestyret     Vis i kart (+)
X: 7032728,23 Y: 589827,18
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
04.07.2014 2012 / 2013 Journalpost 110 Jernbaneverket Regional/kommunal planavklaring, plankvalitet Trukket/Uaktuell Jernbaneverket frafallt innsigelsen i brev datert 10.2.2015. Brevet ligger i journalpost 125 til saken.    
X: Y: