Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201212
Administrativ enhet 5031
Planident 201212
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2012 / 2970
Plannavn Sjølystvegen 24-32
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 24.02.2014
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 07.08.2012
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid 20.11.2012
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 14.02.2013
Offentlig ettersyn - fra / til 21.02.2013 / 19.04.2013
2. gangs behandling 24.02.2014
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 24.02.2014
Kunngjøring av planvedtak 20.03.2014
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 201212_Planbeskrivelse.pdf Planbeskrivelse til detaljregulering for Sjølystvegen 24-32, planID 201212.
  Gjeldende bestemmelser 201212_Planbestemmelser.pdf Planbestemmelser til detaljregulering for Sjølystvegen 24-32, planID 201212.
  Gjeldende bestemmelser 201212_Plankart.pdf Plankart til detaljregulering for Sjølystvegen 24-32, planID 201212.
Vedtaksdokumenter Vedtak Særutskrift 1 gangs behandling i ARESAM.pdf Særutskrift fra første gangs behandling i utvalg for areal og samfunnsplanlegging.
  Vedtak 201212_2gangsbehandling.pdf Særutskrift fra andre gangs behandling i utvalg for areal- og samfunnsplanlegging. Vedtak gjort om utsatt behandling til alternativer til ekspropriering ble utredet.
  Vedtak 201212_Særutskrift fra ny 2gangs behandling.pdf Særutskrift fra 2. gangs behandling i utvalg for areal og samfunnsplanlegging og kommunestyret.
Andre dokumenter Diverse 201212_VarselbrevOppstartPlanarb.pdf Varselbrev om oppstart av planarbeid til berørte og interessenter.
  Kart Oversiktskart over området.pdf Oversiktskart til planID 201212.
  Illustrasjon Alternative plasseringer for gjesteparkering.pdf Skissert forslag til alternative plasseringer av gjesteparkering innenfor planavgrensning til planID 201212.
  Diverse Høringsuttalelse fra Sjølystvegen 24.pdf Uttalelse fra beboerne i Sjølystvegen 24. Datert 3.2.2013.
  Diverse Svar til alternativ plassering av gjesteparkering fra beboere i Sjølystvegen 24.pdf Uttalelse fra beboerne i Sjølystvegen 24 til alternativ plassering av gjesteparkering innenfor planområdet. Datert 23.7.2013.
  Diverse Vedrørende gjesteparkering, garasjer og fortau Fra beboere i nummer 26-32.pdf Brev fra beboerne i Sjølystvegen 26, 28, 30 og 32; Vedrørende gjesteparkering, garasjer og fortau. Datert 18.4.2013.
  Diverse Høringsuttalelse til 1 gang behandling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.pdf Uttalelse fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Datert 9.4.2013.
  Klage Klage på vedtak fra 1 gangs behandling.pdf Klage på vedtak om å legge ut planforslaget til planID 201212 på høring. Sendt fra advokat Terje Skjønhals på vegne av beboere i Sjølystvegen 24. Datert 5.3.2013.
  Diverse Kommunens svar på Klage på vedtak fra 1 gangs behandling.pdf Kommunens svar på klage av 5.3.2013. Datert 15.3.2013.
  Diverse Brev fra advokat Skjønhals 20062013.pdf Advokat Skjønhals svar til kommunens brev av 15.4.2013. Datert 20.6.2013.
  Diverse Kommunens svar til brev fra advokat Skjønhals av 20060213.pdf Kommunens svar på advokat Skjønhals sitt brev av 20.6.13. Datert 27.6.2013.
  Arealplankart 201212_PlankartAlt1.pdf FORSLAG til plankart, Alternativ 1.
  Arealplankart 201212_PlankartAlt2.pdf FORSLAG til plankart. Alternativ 2.
  Bestemmelser 201212_PlanbestemmelserAlt1.doc FORSLAG til planbestemmelser alternativ 1. Datert 5.8.2013.
  Bestemmelser 201212_PlanbestemmelserAlt2.doc FORSLAG til planbestemmelser alternativ 2. Datert 4.10.2013.
  Planbeskrivelse 201212_PlanbeskrivelseAlt1.doc FORSLAG til planbeskrivelse alternativ 1. Datert 4.10.2013.
  Planbeskrivelse 201212_PlanbeskrivelseAlt2.doc FORSLAG til planbeskrivelse alternativ 2. Datert 4.10.2013.
  Diverse Tilbakemelding til gjesteparkering utenfor planområdet fra Sjølystvegen 26-32.31102013.pdf Tilbakemelding til gjesteparkering utenfor planområdet fra Sjølystvegen 26-32. Datert 31.10.2013.
  Illustrasjon Kart som viser alt plassering av gjesteparkering utenfor planområdet Alt 1 og 2.pdf Kart som viser alternativ plassering av gjesteparkering, A og B, utenfor planområdet.
  Diverse Utfyllende epost fra Sjølystvegen 26-32 ang gjesteP utenfor planomr.pdf Utfyllende e-post fra Sjølystvegen 26-32, viser til e-post av 31.10.2013. Datert 9.11.2013.
Klager
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Utsatt iverksetting av vedtak Avgjørelsesdato Merknad Myndighet Dokumenter  
05.03.2013 2013 / 2012/2970-21   15.04.2013 Det kan ikke klages på prosessledende beslutning, da dette ikke er et enkeltvedtak. Delegert myndighet    
X: Y: