Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201213
Administrativ enhet 5031
Planident 201213
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2012 / 3110
Plannavn Detaljregulering for landbruksområde/massedeponi Vasseljen og Søre Bromset
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 01.06.2015
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 23.10.2012
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid 18.06.2014
Komplett planforslag mottatt 26.05.2014
1. gangs behandling 12.06.2014
Offentlig ettersyn - fra / til 23.06.2014 / 20.08.2014
2. gangs behandling 21.05.2015
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 01.06.2015
Kunngjøring av planvedtak 11.06.2015
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 201213 Planbestemmelser.pdf Vedtatt i kommunestyret 1.6.2015.
  Gjeldende bestemmelser 201213 Planbeskrivelse.pdf Planbeskrivelse til reguleringsplanen, vedtatt i kommunestyret 1.6.2015.
  Gjeldende bestemmelser 201213_Plankart.pdf Plankart slik det ble vedtatt i kommunestyremøte 1.6.2015.
Vedtaksdokumenter Vedtak 201213 Sarutskrift 1gangs behandling.pdf Særutskrift fra første gangs behandling av planforslaget i utvalg for ARESAM. Inneholder saksfremlegg og vedtak om å legge ut planforslaget til offentlig ettersyn.
  Bestemmelser Vedlegg 1. Planbestemmelser.DOC Reviderte planbestemmelser til 2. gangs behandling.
  Arealplankart Vedlegg 2. Plankart.pdf Plankart som følger planforslaget til 2. gangs behandling.
  Planbeskrivelse Vedlegg 3. Planbeskrivelse.DOCX Revidert planbeskrivelse til 2. gangs behandling.
  Diverse Vedlegg 4. Samla uttalelser til planforslaget etter 1 gangs behandling.pdf Uttalelser til planforslaget slik det lå etter 1. gangs behandling.
  Vedtak 201213_sarutskrift 2 gng behandling.pdf Særutskrift fra 2. gangs behandling av reguleringsplanen, med kommunestyrets endelige vedtak til slutt i dokumentet.
Andre dokumenter Diverse 201213_Oppstartsmøte.pdf Oppstartsmøtenotat fra møte hos Malvik kommune 23.10.2014.
  Kunngjøring Annonse oppstart adressa 21062013.pdf Annonse i adressa som kunngjorde oppstart av planarbeidet.
  Kunngjøring Annonsetekst oppstart Malvikbladet 22062013.pdf Annonsetekst til kunngjøring av oppstart planarbeid i Malvikbladet.
  Rapport Artsregistrering myrområde.pdf Registrering av biologisk mangfold i myrområde.
  Rapport Geoteknisk rapport 02.pdf  
  Rapport Geoteknisk vurdering.pdf  
  Rapport Konsekvensvurdering fisk og elvemusling.pdf  
  Rapport Registrering Myrområde.pdf  
  Diverse Samla innspill til oppstart av planarbeid.pdf  
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
25.08.2014 2012 / 3110 dnr 23 Fylkesmennene Forurensning, støy Trukket/Uaktuell Innsigelse møtt. Forhold omtalt er tatt inn i planbestemmelsene. Brev fra fylkesmannen ligger på saksnummer 12/3110-28.    
X: Y: