Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201301
Administrativ enhet 5031
Planident 201301
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2013 / 271
Plannavn Detaljregulering for Torp 12/1 og 12/5 - massedeponi
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 28.09.2015
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 21.01.2013
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid 13.01.2014
Komplett planforslag mottatt 10.09.2014
1. gangs behandling 18.09.2014
Offentlig ettersyn - fra / til 25.09.2014 / 14.11.2014
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 28.09.2015
Kunngjøring av planvedtak 09.10.2015
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 201301_Planbestemmelser.pdf  
  Gjeldende bestemmelser 201301 Vedlegg til bestemmelsene - geoteknisk vurdering for reguleringsplan.pdf Vedlegg til bestemmelsene
  Gjeldende bestemmelser 201301_Planbeskrivelse.pdf  
  Gjeldende bestemmelser 201301_Plankartweb.pdf  
Vedtaksdokumenter Rapport Geoteknisk rapport.pdf  
  Rapport Notat overvann fra Ramboll.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS-analyse og tiltaksvurdering.pdf  
  Diverse Brev fra fylkesmannen-frafall av innsigelse knyttet til elvemusling.pdf  
  Diverse Inkomne merknader til planforslaget etter 2. gangs behandling.pdf Innkomne merknader til planforslaget etter 1 gangs behandling.
  Diverse Referat fra møte med Hagen vedrørende reguleringsplanen.pdf  
  Vedtak Særutskrift 1 gangs behandling.pdf  
  Vedtak 201301_Særutskrift 2 gangs behandling.pdf Særutskrift av saksfremlegg til 2 gangs behandling med vedtak fra Malvik kommunestyre.
Andre dokumenter Diverse Planid 201301 - Oppstartsmøtereferat.pdf Referat fra oppstartsmøtet som ble holdt i kommunen den 21.01.2013.
  Diverse Planid 201301 - Foreløpig transportregnskap.pdf Foreløpig transportregnskap som viser tiltakets forventede omfang i økt trafikk inn i området.
  Diverse Planid 201301 - STFK uttalelse om kulturminner.pdf Fylkekommunens uttalelse vedrørende kulturminner i området.
  Illustrasjon 201301 - Nytt forslag til reguleringsgrense - kart.pdf Forslag reguleringsgrense.
  Kunngjøring Planid 201301 - Melding om oppstart av planarbeid 1.pdf Høringspartsbrev til naboer og berørte parter i anledning varsel om planoppstart.
  Illustrasjon 201301 - Nytt forslag til reguleringsgrense - flybilde.pdf  
  Kunngjøring 201301 - Annonse utvidelse planområdet.pdf  
  Rapport Georapport-001 6130290.pdf Grunnundersøkelse, utført av Søbstad AS.
  Diverse Samla merknader til oppstart av planarbeid.pdf Samla merknader til oppstart av planarbeidet. Disse fulgte plansaken som vedlegg til 1. gangs behandling.
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
17.11.2014 2013 / 271 Dnr 30 Fylkesmennene Naturmangfold, friluftsliv, landskap, grønnstruktur Avgjort med forhandlinger      
X: Y: