Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201303
Administrativ enhet 5031
Planident 201303
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Plannavn Detaljregulering for del av Svebegmarka, felt B7, Stavlia
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 26.05.2014
Vertikalnivå Under, på og over grunnen
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 28.05.2013
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid 28.06.2013
Komplett planforslag mottatt 18.12.2013
1. gangs behandling 13.02.2014
Offentlig ettersyn - fra / til 19.02.2014 / 07.04.2014
2. gangs behandling 15.05.2014
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 26.05.2014
Kunngjøring av planvedtak 12.06.2014
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Arealplankart 201303_Plankart.pdf  
  Bestemmelser 201303_Bestemmelser.pdf Forslag til bestemmelser 2 gangsbehandling
  Planbeskrivelse 201303_Planbeskrivelse.pdf Forslag til planbeskrivelse til 2 gangsbehandling
  Utforming 201303 - Illustrasjonsplan 310114.pdf  
  Vedtak 201303_ Særutskrift sluttbehandling.pdf  
  Utforming 201303 - Makebytte av arealer.pdf Vedlegg til bestemmelsene.
  Rapport 131122 Rambøll - Geoteknisk vurdering.pdf Vedlegg til bestemmelsene.
  Rapport 131122 Rambøll - Notat feltarbeid.pdf Vedlegg til bestemmelsene.
  Utforming 201303 - VA_notat.pdf Vedlegg til bestemmelsene.
  Utforming 201302 - Va-plan prinsipp.pdf Vedlegg til bestemmelsene
Andre dokumenter Diverse 201303_Referat oppstartsmøte B7 datert 280513.pdf Referat fra oppstartsmøte felt B7 i Svebergmarka.
  Diverse 201303_Situasjonsplan datert 310513.pdf Foreløpig utkast til situasjonsplan/illustrasjonsplan med mulig løsning for regulering av feltet.
  Diverse 201303_Orientering datert 250613.pdf Orienteringsbrev til høringsparter i forbindelse med varsel planoppstart.
  Diverse 201303 - ROSanalyse 291013.pdf  
  Diverse 201303_Planområde.pdf Planavgrensning stiplet i kart.
  Diverse 201303_ Annonse Adresseavisa datert 250613 innrykk 280613.pdf Annonsetekst tatt til innrykk den 28.06.2013 i Adressaevisa, Frist satt for å komme med innspill til planoppstart: 09.08.2013.
  Rapport 131121 Rambøll - Notat støy 21.11.2013.pdf  
  Rapport 131121 Rambøll - Støysonekart.pdf  
  Rapport 131122 Rambøll - Notat feltarbeid.pdf  
  Rapport 131122 Rambøll - Geoteknisk vurdering.pdf  
  Utforming 201303 - VA_notat.pdf  
  Utforming 201303 Rambøll - Ledningsplan.pdf  
  Illustrasjon 201303 - Sol skygge Solem Arkitektur AS 291013.pdf  
  Utforming 201303 - Dokumentasjon uteareal.pdf  
  Utforming 131029 Terrengsnitt.pdf  
  Utforming 201303 - Perspektiv 01.pdf 3D-modell bebyggelse.
  Utforming 201303 - Perspektiv 02.pdf 3D-modell bebyggelse.
  Utforming 201303 - Perspektiv 03.pdf 3D-modell bebyggelse
  Utforming 201303 - Perspektiv 04.pdf 3D-modell bebyggelse
  Utforming 201303 - Perspektiv 05.pdf 3D-modell bebyggelse
  Kunngjøring 201303 - Samla merknader varsel planoppstart.pdf  
  Diverse 201303 - Møtereferat avklaringsmøte.pdf  
  Diverse 201303 - FK Svar off_ett.pdf Fylkeskommunens svar til offentlig ettersyn.
  Diverse 201303 - NVE Svar off_ett.pdf NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat sitt svar til offentlig ettersyn.
  Diverse 201303 - Statens vegvesen Svar off_ett.pdf Statens vegvesen sitt svar til offentlig ettersyn.
  Diverse 201303 -FM merknad off_ett.pdf Fylkesmannens merknad til offentlig ettersyn.
Mindre endringer
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Endringstype Beskrivelse av endring Myndighet Dokumenter  
13.09.2016 2013 / 1977   Kun innhold Forslag til ending omfatter endring av garasje- og parkeringsløsninger langs stavlia, endring av bebyggelsens utforming, justering/tilpassing av formåls- og byggegrenser. Planutvalget Arealplankart
  Vis i kart (+)
X: 7034402,49 Y: 587590,38
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84