Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201305
Administrativ enhet 5031
Planident 201305
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2008 / 1062
Saksnummerinformasjon 2008/1062
Plannavn Detaljregulering for Malvikvegen 682
Type Detaljregulering
Status Planlegging igangsatt
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Format Vektor
Opprinnelig planid 61C
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid  
1. gangs behandling 05.06.2008
Offentlig ettersyn - fra / til 29.08.2011 / 10.10.2011
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Vedtak 1gangsbeh61C.pdf 1gangs behandlling av reguleringsplanforslag reg 61C
Andre dokumenter Diverse Reg. 61C-1.gngbehandlingVedl1Oversiktskart.pdf Oversiktskart til 1gangs behandling av reg 61C
  Diverse Reg. 61C-1.gngbehandlingVedl2ortofoto.pdf Ortofoto til 1gangs behandling av reg 61C
  Arealplankart Reg. 61C-1.gngbehandlingVedl3plankart.pdf Forslag plankart til 1gangs behandling av reg 61C
  Bestemmelser Reg. 61C-1.gngbehandlingVedl4planbestemmelser.pdf Forslag til planbestemmelser til 1gangs behandling av reg 61C
  Planbeskrivelse Reg. 61C-1.gngbehandlingVedl5planbeskrivelse.pdf Forslag planbeskrivelse til 1gangs behandling av reg61C
  Rapport Reg. 61C-1.gngbehandlingVedl6støyrapport.pdf Støyrapport til 1gangs behandling av reg 61C
  Diverse Reg. 61C-1.gngbehandlingVedl7tilbakemeldinger.pdf Tilbakemeldinger til planforslag reg61C til 1gangs behandling