Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201307
Administrativ enhet 5031
Planident 201307
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2012 / 2256
Plannavn Detaljreguleringsplan for E6 Reppekrysset - Værneskrysset
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 20.06.2016
Vertikalnivå Under, på og over grunnen
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Høringsperiode - fra / til 23.10.2013 / 10.12.2013
Vedtatt planprogram 24.02.2014
Kunngjøring av planarbeid 11.02.2015
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 10.12.2015
Offentlig ettersyn - fra / til 16.02.2015 / 04.02.2016
2. gangs behandling 09.06.2016
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 20.06.2016
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Planbestemmelser vedtatt 20.06.2016.pdf Vetatt i kommunestryet 20.06.2016.
Vedtaksdokumenter Planbeskrivelse Planbeskrivelse_vedtatt20.06.2016.pdf Vedtatt i kommunestyret den 20.06,.2016.
  Vedtak Særutskrift- reguleringsplan E6.pdf  
  Diverse Reguleirngsplan E6 - Uttalelser med kommentarer.pdf Tillegg til saksfremlegg - innkomne uttalelser med kommentater.
  Arealplankart Plankart_E6_vedtatt20.06.2016.pdf Reguleringsplankart vedtatt i kommunestyret den 20.06.2016.
Andre dokumenter Planprogram 201307 Forslag til planprogram datert 130114pdf.pdf Forslag til planprogram for E6 Ranheim - Værnes
  Innstilling (saksfremlegg) 201307 Saksframlegg.pdf saksfremlegg tl behandling av forslag til planprogram for 4 felt E6
  Diverse Vurderingstabell merknader E6 Ranheim-Værnes datert 220114.pdf Statens vegvesen, vurderinger av høringsuttalelser til offentlig ettersyn av planprogram.