Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 5031_201309
Administrativ enhet 5031
Planident 201309
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2013 / 3019
Plannavn Detaljregulering for del av Vikhov, felt B2
Type Detaljregulering
Status Planlegging igangsatt
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Andre dokumenter Diverse 13093-131010 Annonse - Adresseavisen.pdf Annonsetekst til Adressa 17.10.2013
  Illustrasjon Kart til annonse.pdf Oversiktskart planområde.
  Diverse Samla dokument.pdf Varselbrev oppstart av planarbeid.
  SOSI-fil B2.SOS SOSI-fil planområde