Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201310
Administrativ enhet 5031
Planident 201310
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2013 / 3057
Plannavn Områderegulering for del av Svebergmarka boligområde - Revisjon av etappe 3 og 4
Type Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 27.04.2015
Vertikalnivå På og over grunnen
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Opprinnelig planid 75E
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 04.10.2013
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid 18.10.2013
Komplett planforslag mottatt 12.03.2014
1. gangs behandling 12.06.2014
Offentlig ettersyn - fra / til 26.06.2014 / 20.08.2014
2. gangs behandling 16.04.2015
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 27.04.2015
Kunngjøring av planvedtak 22.05.2015
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 201310 Plankart.pdf Vedtatt plankart.
  Gjeldende bestemmelser 201310 Planbeskrivelse.pdf Planbeskrivelse
  Gjeldende bestemmelser 201310 Planbestemmelser.pdf Vedtatte planbestemmelser
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) 2. gangs behandling saksfremlegg.pdf  
  Bestemmelser 201310_Planbestemmelser.pdf Sist revidert 9.3.2015.
  Planbeskrivelse 201310_Planbeskrivelse.pdf Sist revidert 9.3.2015.
  Diverse Merknader etter offentlig ettersyn.pdf  
  Vedtak 201310_Særutskrift.pdf Særutskrift med saksfremlegg og vedtak fra kommunestyremøte 27.4.2015.
  Arealplankart 2013_Plankart.pdf  
Andre dokumenter Kunngjøring 201310 - Varslebrev oppstart av planarbeide.pdf  
  Diverse 201310 - Vedrørende dato for oppstartsmøte.pdf  
  Diverse 201310 - Merknad varsel planoppstart FMST.pdf  
  Diverse 201310 - Merknad varsel planoppstart STFK.pdf  
  Diverse 201310 - Merknad varsel planoppstart Trøndelag brann og redningstjeneste IKS.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 201310 - ROS analyse 161013.pdf  
  Rapport 201310 - Støysonekart Svebergmarka boligområde etappe 3 og 4.pdf  
  Rapport 201310 - Støyvurdering Svebergmarka boligområde etappe 3 og 4.pdf  
  Illustrasjon 201310 - Mulighetsstudie.pdf  
  Utforming Revidert Hovedrapport Etappe 3 og 4.pdf Revidert rapport vann og avløpsløsning etappe 3 og 4 i Svebergmarka.
  Vedtak Særutskrift fra 1. gangs behandling av reguleringsplanforslaget.pdf  
  Tegnforklaring 201310_Tegnforklaring.vtf