Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201314
Administrativ enhet 5031
Planident 201314
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2013 / 166
Plannavn Kommunedelplan for dobbeltspor Trondheim grense - Hommelvik
Type Kommunedelplan
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 27.01.2020
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Milepæl Dato
Høringsperiode - fra / til 25.03.2013 / 06.05.2013
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid  
Frist innspill  
1. gangs behandling 29.11.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 22.03.2019 / 16.06.2019
Endelig planvedtak 27.01.2020
Stadfesting  
Kunngjøring av planvedtak 26.03.2020
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 201314_Planbestemmelser.docx  
Vedtaksdokumenter Vedtak Særutskrift.pdf 1.gangsbehandling - Saksframlegg med vedtak (særutskrift)
  Arealplankart 201314_Nytt plankart.pdf Plankart
  Konsekvensutredning Konsekvensutredning.pdf Konsekvensutredning
  Risiko- og sårbarhetsanalyse Risiko- og sårbarhetsanalyse.pdf Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
  Diverse Høringsinnspill til planprogram.pdf Høringsinnspill til planprogram
  Vedtak Særutskrift endelig vedtak.pdf Endelig vedtak - Særutskrift fra 2. gang behandling i kommunestyret
  Planbeskrivelse 201314_Plavbeskrivelse.docx  
  Diverse Høringsuttalelser.pdf Høringsuttalelser til 201314 Kommunedelplan Dobbeltspor Trondheim grense - Hommelvik
Andre dokumenter Diverse 201314 Høringsinnspill vedlegg til planprogrammet 201213.pdf Høringsinnspill og jernbaneverkets kommentarer
  Planprogram 201314 Forslag planprogram til sluttbehandling januar 14.pdf Forslag til planprogram for Dobbeltspor Trondheim S - Stjørdal"
  Innstilling (saksfremlegg) 201314 Saksframlegg forslag til Planprogram - Dobbeltspor Trondheim - Stjørdal.docx Saksfremlegg forslag til planprogram- Dobbeltspor Trondheim - Stjørdal