Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201403
Administrativ enhet 5031
Planident 201403
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2014 / 1905
Plannavn Detaljregulering for Hyggen
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 17.06.2019
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 05.06.2014
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid 16.06.2014
Komplett planforslag mottatt 20.10.2015
1. gangs behandling 22.08.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 23.10.2018 / 03.12.2018
2. gangs behandling 17.06.2019
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 17.06.2019
Kunngjøring av planvedtak 02.12.2019
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Planbestemmelser.pdf Planbestemmelser for 201403 Detaljregulering for Hyggen.
Vedtaksdokumenter Vedtak Særutskrift 1.gangsbehandling - planID201403.pdf Særutskrift 1.gangsbehandling - PlanID 201403
  Planbeskrivelse 2018-10-18 Planbeskrivelse_til offentlig ettersyn.pdf Planbeskrivelse
  Arealplankart 201403_Plankart.pdf Arealplankart - detaljregulering for Hyggen
Andre dokumenter Diverse PlanID 201403 - Referat fra oppstartsmøte.pdf Møtereferat fra oppstartsmøte
  Rapport 13142-150108 Mobilitetsplan, justert 180730.PDF Mobilitetsplan
  Illustrasjon 13142-171121 Perspektiv og sol-skugge.PDF Sol-skyggediagram
  Illustrasjon Etasjeplan.PDF Etasjeplan
  Rapport Miljøteknisk undersøkelse.PDF Miljøteknisk undersøkelse
  Diverse Mottatte innspill til planoppstart..pdf Innspill til planoppstart
  Rapport notat_eksternt_Trafikksikkerhetsvurdering Hyggen.PDF Trafikksikkerhetsvurdering
  Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS-analyse med vurdering av naturmangfoldsloven § 7.pdf ROS-analyse
  Rapport Støyrapport.pdf Støyrapport