Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201404
Administrativ enhet 5031
Planident 201404
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2014 / 1741
Plannavn Områderegulering for Betania
Type Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 19.06.2017
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 18.07.2014
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid 01.07.2014
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 17.03.2016
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling 19.06.2017
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 19.06.2017
Kunngjøring av planvedtak 03.07.2017
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Bestemmelser_Betania.pdf  
Vedtaksdokumenter Planbeskrivelse Planbeskrivelse_Betania.pdf  
  Vedtak Særutskrift_2.gangsbehandling_saksframlegg.pdf  
  Arealplankart 201404_Plankart_Betania_Vedtatt.pdf Vedtatt plankart for områderegulering for Betania Malvik
  Vedtak Særutskrift_Klagebehandling_ Betania.pdf Saksframlegg og vedtak for klagebehandling for områdeplanen for Betania Malvik
  Vedtak Særutskrift_1.gangsbehandling_17.03.2016.pdf Saksframlegg og vedtak for 1. gangsbehandling av områdeplan for Betania Malvik
  Stadfestingsbrev FMST_Vedtak_klagebehandling_Betania.pdf Fylkesmannen i Sør-Trøndelags vedtak i klagebehandlingen for områdeplan for Betania Malvik
Andre dokumenter Diverse Adkomstveg_normalprofil.pdf  
  Rapport Datarapport_grunnundersøkelser.pdf  
  Diverse Merknader til oppstart.pdf  
  Rapport Områdestabilitet.pdf  
  Rapport Områdestabilitet_Uavhengig_kontroll.pdf  
  Illustrasjon Perspektiver.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS-analyse.pdf  
  Kart Situasjonsplan.pdf  
  Illustrasjon Snitt.pdf  
  Kart Solstudier.pdf  
  Rapport Trafikkanalyse.pdf  
  Kart Utearealer.pdf  
  Rapport VA-plan.pdf  
  Rapport Kulturminnedokumentasjon_Fagerli_hotell.pdf Vurdering av Fagerli hotell som kulturminne, gjennomført av Asplan Viak for Lukas stiftelsen.
Klager
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Utsatt iverksetting av vedtak Avgjørelsesdato Merknad Myndighet Dokumenter  
20.06.2017 2014 / 1741     08.11.2017 test      
X: Y: