Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201405
Administrativ enhet 5031
Planident 201405
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2014 / 3218
Plannavn Detaljregulering for Saksvik Øvre
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 29.02.2016
Vertikalnivå Under og på grunnen
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 10.09.2014
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid 17.09.2014
Komplett planforslag mottatt 15.04.2015
1. gangs behandling 21.05.2015
Offentlig ettersyn - fra / til 09.06.2015 / 12.08.2015
2. gangs behandling 29.02.2016
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 29.02.2016
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Risiko- og sårbarhetsanalyse Vedlegg 5 ROS-analyse.pdf Risiko- og sårbarhetsanalyse som følger planforslaget.
  Illustrasjon Vedlegg 6 Illustrasjonsplan.pdf Illustrasjon som viser hvordan arealet innenfor planområdet kan disponeres iht. planforslagets rammer.
  Kart Vedlegg 7 Overordna VA-plan.pdf Overordna vann- og avløpsplan.
  Diverse Vedlegg 8 Samla uttalelser til oppstart av planarbeidet.pdf Uttalelser til kunngjøring av oppstart planarbeid.
  Rapport Vedlegg 9 Støyvurdering COWI.pdf  
  Diverse Vedlegg 10 Oppstartsmøtenotat.pdf Referat/notat fra oppstartsmøte avholdt 17.9.2014.
  Rapport Vedlegg 11 Rapport dendrokronologi.pdf Rapport som gir datering av trevirke brukt i låven og låna på Saksvik Øvre.
  Illustrasjon Vedlegg 12 Solstudie og perspektiver.pdf Solstudie og perspektiver for planlagt utbygging.
  Rapport Vedlegg 13 Kulturfaglig rapport, Leif Maliks.pdf Kulturminnefaglig rapport, utarbeidet av Leif Maliks.
  Rapport Vedlegg 14 Notat Saksvik gård, Bioconsult.pdf Bioconsults rapport vedrørende Saksvik gård.
  Vedtak 201405 saksfremlegg med vedtak 1 gng beh.pdf Saksfremlegg med politisk vedtak om å legge reguleringsplanen ut på høring og offentlig gjennomsyn.
  Diverse Forslagsstillers kommentar til høringsuttalelsene.pdf Vedlegg til 2. gangs behandling.
  Planbeskrivelse Planbeskrivelse.pdf Sist revidert 3.11.2015.
  Arealplankart 201405_Plankart_PB.pdf  
  Arealplankart 201405_Plankart_UB.pdf  
  Diverse Samla høringsuttalelser til offentlig ettersyn.pdf  
  Bestemmelser Planbestemmelser.pdf Vedtatt i Malvik kommunestyre 29.2.2016.
  Vedtak Særutskrift 2. gangs behandling av planID 201405 - Detaljregulering for Saksvik Øvre.pdf  
Andre dokumenter Diverse Saksvik Ovre orientering.pdf PlanID 201405 - Detaljregulering for Saksvik Øvre. Kort beskrivelse i forbindlese med melding om igangsatt planarbeid.
  Diverse Varselbrev oppstart naboer-berorte.pdf  
  Diverse Kommunedelplan kultur.doc Vedtatt i Malvik kommunestyre 30. oktober 2000
  Diverse Kommunedelplan kultur tiltaksdel.doc Rullert i Malvik kommunestyre 16.9.2002