Hovedopplysninger
Nasjonal arealplanid 5031_201406
Administrativ enhet 5031
Planident 201406
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Plannavn Detaljregulering for Bjørnstad
Type Detaljregulering
Status Planlegging igangsatt
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Bestemmelser Forslag_bestemmelser_2602219.pdf  
  Planbeskrivelse Forslag_Planbeskrivelse26022019.pdf  
  Rapport geoteknisk_notat.PDF  
  Rapport Notat_ etablering av jordbruksareal.PDF  
  Rapport plan_avrenning.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS analyse.PDF  
  Rapport Støyvurdering.PDF  
  Diverse uttalelser_oppstart.pdf  
  Kart plankart20092017.pdf  
Andre dokumenter Diverse Oppstartsvarsel Reguleringsplan Bjornstad.pdf  
  Diverse Oppstartsmøte_Bjornstad.pdf