Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201406
Administrativ enhet 5031
Planident 201406
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2014 / 3291
Plannavn Detaljregulering for Bjørnstad
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 28.09.2020
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 24.09.2014
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid 20.09.2017
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 14.03.2019
Offentlig ettersyn - fra / til 04.04.2019 / 13.05.2020
2. gangs behandling 31.08.2020
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 28.09.2020
Kunngjøring av planvedtak 14.10.2020
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Bestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Rapport geoteknisk_notat.PDF  
  Rapport Notat_ etablering av jordbruksareal.PDF  
  Rapport plan_avrenning.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS analyse.PDF  
  Rapport Støyvurdering.PDF  
  Diverse uttalelser_oppstart.pdf  
  Planbeskrivelse Planbeskrivelse.pdf  
  Arealplankart plankart.pdf  
Andre dokumenter Diverse Oppstartsvarsel Reguleringsplan Bjornstad.pdf  
  Diverse Oppstartsmøte_Bjornstad.pdf