Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201407
Administrativ enhet 5031
Planident 201407
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2014 / 3617
Plannavn Detaljregulering for Hommelvik ungdomsskole
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 26.10.2015
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 13.11.2014
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid 09.12.2015
Komplett planforslag mottatt 26.05.2015
1. gangs behandling 11.06.2015
Offentlig ettersyn - fra / til 06.08.2015 / 18.09.2015
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 26.10.2015
Kunngjøring av planvedtak 30.10.2015
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Vedtak 201407 Særutskrift 1 gangs behandling.pdf Vedtak etter første gangs saksbehandling i politisk utvalg ARESAM.
  Arealplankart 201407_Plankart.pdf Plankart, revidert med lang stopplomme.
  Bestemmelser 201407 Planbestemmelser.pdf  
  Diverse 201407 Planbeskrivelse.pdf  
  Kunngjøring Kunngjøringsbrev med vedtak.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) Saksfremlegg 2 gangs behandlling.pdf  
Andre dokumenter Rapport Mulighetsstudie 02052015 .pdf En tomteanalyse med en studie av alternative plasseringer av byggene.
  Rapport ROS-analyse 19052015.docx Risiko- og sårbarhetsanalyse
  Rapport Mobilitetsplan 28052015.docx Plandokument som beskriver trafikk og transportbehov knyttet til skoleanlegget.
  Illustrasjon Solforhold vår- og høstjevndøgn 27052015.pdf Skisse som viser solforholdene vår- og høstjevndøgn.
  Illustrasjon Solforhold sommersolverv 27052015.pdf Skisse som viser solforholdene ved sommersolverv
  Illustrasjon Illustrasjonsplan - 151015.pdf Illustrasjonsplan justert i tråd med forslaget som er lagt fram til andre gangs behandling.
  Diverse Uttalelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune datert 10082015.pdf  
  Diverse Uttalelse fra TrønderEnergi Nett - 110915 - 1 side.pdf  
  Diverse Uttalelse fra Sentrum Vel - 160915 - 1 side.pdf  
  Diverse Uttalelse fra Statens vegvesen - 160915 - 2 sider.pdf  
  Diverse Samordnet uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag - 170915 - 5 sider.pdf  
  Diverse Uttalelse fra Ketil Sivertsen oversendt 181015 - 2 sider.pdf  
  Diverse Uttalelse fra Brukerutvagets møte 2209151 side.pdf