Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201408
Administrativ enhet 5031
Planident 201408
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2013 / 3638
Plannavn Reguleringsendring for Muruvik næringspark
Type Mindre reguleringsendring
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 19.06.2017
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 17.12.2014
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid 18.02.2015
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 17.03.2016
Offentlig ettersyn - fra / til 26.04.2016 / 13.06.2016
2. gangs behandling 19.06.2017
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 19.06.2017
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Arealplankart 201408_Plankart_Vedtak.pdf  
  Bestemmelser 201408 Planbeskrivelse og -bestemmelser.pdf Planbeskrivelse og bestemmelser.
  Vedtak 2 gangs behandling.pdf Særutskrift sluttbehandling i kommunestyret.
  Illustrasjon Illustrasjonsplan 21122016.pdf  
Andre dokumenter Rapport kommentarer til rapport fra Molab AS.pdf  
  Rapport Rapport skredfare.pdf  
  Rapport rapport støy og landskap.pdf  
  Diverse Refrat fra befaring og møte Muruvik næringspark 02022012.pdf  
  Diverse støvnedfallsmåling.pdf  
  Diverse støyvurdering.pdf  
  Diverse tiltaksplan mot støv.pdf  
Klager
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Utsatt iverksetting av vedtak Avgjørelsesdato Merknad Myndighet Dokumenter  
24.09.2017 2013 / 3638     03.10.2018        
X: Y:
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
87 Muruvik Næringspark