Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201501
Administrativ enhet 5031
Planident 201501
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2015 / 98
Plannavn Detaljregulering for Granholtvegen 4
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 23.05.2016
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 20.05.2015
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid 25.02.2015
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 12.11.2015
Offentlig ettersyn - fra / til 18.11.2015 / 04.01.2016
2. gangs behandling 12.05.2016
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling 19.06.2017
Endelig planvedtak 19.06.2017
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 201501 Planbestemmelser_vedtatt 19.06.2017.pdf Planbestemmelser vedtatt i kommunestyret den 19.06.2017.
Vedtaksdokumenter Vedtak Særutskrift 1.gangsbehandlin_granholtvegen4.pdf  
  Planbeskrivelse Planbestemmelser_Granholtvegen4_vedtatt23.05.2016.pdf Planbeskrivelse vedtatt i kommunestyret den 19.06.2017.
  Vedtak 201501 Særutskrift 3.gangsbehandling.PDF Særutskrift ved 3.gangsbehandling 19.06.2017
  Arealplankart 50.jpg Fil med høy oppløsning
Andre dokumenter Diverse Oppstartsmøte Detaljregulering for Granholtvegen 4.pdf  
  Kunngjøring Oppstartsannonse  
  Illustrasjon Fasader Granholtvegen4.pdf  
  Rapport Granholtvegen. Geoteknisk vurdering -Multiconsult.pdf  
  Illustrasjon Granholtvegen-Illustrasjonsplan 200 A3.pdf  
  Illustrasjon Granholtvegen-snitt A3.pdf  
  Illustrasjon plassering av Terrengsnitt 500A4.pdf  
  Rapport Støyutredning- Granholtvegen 4_Rev01.pdf