Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201502
Administrativ enhet 5031
Planident 201502
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2015 / 933
Plannavn Detaljregulering for Svebergmarka boligområde, felt B13
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 25.01.2016
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 23.02.2015
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid 06.03.2015
Komplett planforslag mottatt 10.07.2015
1. gangs behandling 20.08.2015
Offentlig ettersyn - fra / til 26.08.2015 / 09.10.2015
2. gangs behandling 10.12.2015
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 25.01.2016
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 201502 Planbeskrivelse Detaljregulering for Svebergmarka felt B13.pdf  
  Gjeldende bestemmelser 201502 Planbestemmelser Detaljregulering for Svebergmarka felt B13.pdf  
  Gjeldende bestemmelser 201502 Plankart Detaljregulering for Svebergmarka felt B13.pdf  
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) 1. gangs Saksfremlegg til utvalg ARESAM.pdf  
  Planbeskrivelse 1. Planbeskrivelse .pdf  
  Arealplankart 2. Plankart .pdf  
  Illustrasjon 4. Illustrasjonsplan .pdf  
  Illustrasjon 5. 3D-illustrasjoner .pdf  
  Illustrasjon 6. Sol- og skyggeanalyse .pdf  
  Illustrasjon 7. Snitt B13 .pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 8. ROS-analyse fra områdereguleringsplan for Sveberg, etappe 3 og 4 .pdf  
  Rapport 9. Geoteknisk notat Svebergmarka 3. etappe, rapport fra befaring med prøvegraving .pdf  
  Rapport 10. 201310_Støyvurdering, datert 16.10.2013, 5 sider .pdf  
  Rapport 11. 201310_ Støysonekart, datert 16.10.2013, 1 side .pdf  
  Diverse 12. Referat fra oppstartsmøte for 201502 - Detaljregulering for Svebergmarka boligområde, felt B13 .pdf  
  Diverse 13. Samla innspill til oppstart av planarbeid. 11 sider .pdf  
  Kart 14. Foreløpig VA-plan oversikt Sveberg etappe 3 og 4 .pdf  
  Kart 15. Foreløpig VA-plan B13 Sveberg .pdf  
  Vedtak Særutskrift 1.gangs behandlin av planID 201502.pdf Vedtak i politisk utvalg for areal- og samfunnsplanlegging om å legge planforslaget ut til offentlig ettersyn.
Andre dokumenter Kunngjøring 201502 Varsel oppstart B13.pdf Kunngjøring om oppstart av reguleringsplan for B13 på Sveberg.