Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201505
Administrativ enhet 5031
Planident 201505
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2015 / 2020
Plannavn Områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum
Type Områderegulering
Status Vedtatt plan med utsatt rettsvirkning
Ikrafttredelsesdato 27.05.2019
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Innsigelse som ikke er avklart Ja
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Høringsperiode - fra / til 17.06.2015 / 24.08.2015
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid 17.06.2015
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 30.05.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 13.06.2018 / 24.08.2018
2. gangs behandling 27.05.2019
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 27.05.2019
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 09102019_Bestemmelser_201505.pdf  
Vedtaksdokumenter Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdeplan Vikhammer ROS-analyse 05022018.pdf ROS analyse.
  Planbeskrivelse 09102019_Planbeskrivelse_201505.pdf  
  Kart 201505_Plankart_Vedtatt.pdf  
Andre dokumenter Rapport Områdeplan Vikhammer Tema Trafikk.pdf Trafikknotat
  Rapport Områdeplan Vikhammer Kulturmiljø.pdf Notat kulturminner og kulturmiljø.
  Rapport Områdeplan Vikhammer støyrapport.pdf Støyrapport
  Illustrasjon Illustrasjonshefte_small.pdf Illustrasjonshefte
  Illustrasjon Illustrasjon.pdf Illustrasjonsplan
  Diverse HB100.pdf Skisse ledningsanlegg.
  Planprogram PlanID 201505 - Fastsatt planprogram.pdf Vedtatt planprogram.
  Vedtak Vedtak - Saksframlegg med merknadsbehandling.pdf Vedtak for fastsetting av planprogram.
  Diverse Høringsuttalelser_kommentert.pdf Oppsummering av uttalelser med kommentarer.
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
13.09.2018 2015 / 2020 JP 106 Jernbaneverket Transport (veg, bane, luft, sjø) Avgitt Innsigelsen gjelder o_SV8    
X: Y: