Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201505
Administrativ enhet 5031
Planident 201505
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2015 / 2020
Plannavn Områdereguleringsplan for Vikhammer sentrum
Type Områderegulering
Status Planlegging igangsatt
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Høringsperiode - fra / til 17.06.2015 / 24.08.2015
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid 17.06.2015
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 30.05.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 13.06.2018 / 24.08.2018
2. gangs behandling 27.05.2019
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Risiko- og sårbarhetsanalyse Områdeplan Vikhammer ROS-analyse 05022018.pdf ROS analyse.
  Kart 201505_Plankart_2GB.pdf Plankart 2.gangsbehandling
  Bestemmelser 201505_bestemmelser.pdf Bestemmelser 2.gangsbehandling
  Planbeskrivelse 201505_Planbeskrivelsen.pdf Planbeskrivelse til 2.gangsbehandling
Andre dokumenter Rapport Områdeplan Vikhammer Tema Trafikk.pdf Trafikknotat
  Rapport Områdeplan Vikhammer Kulturmiljø.pdf Notat kulturminner og kulturmiljø.
  Rapport Områdeplan Vikhammer støyrapport.pdf Støyrapport
  Illustrasjon Illustrasjonshefte_small.pdf Illustrasjonshefte
  Illustrasjon Illustrasjon.pdf Illustrasjonsplan
  Diverse HB100.pdf Skisse ledningsanlegg.
  Planprogram PlanID 201505 - Fastsatt planprogram.pdf Vedtatt planprogram.
  Vedtak Vedtak - Saksframlegg med merknadsbehandling.pdf Vedtak for fastsetting av planprogram.
  Diverse Høringsuttalelser_kommentert.pdf Oppsummering av uttalelser med kommentarer.
Kommentarer
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Kommentar Dokumenter  
13.09.2018 2018 / 1   test     Vis i kart (+)
X: 7042188 Y: 282116
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84