Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201506
Administrativ enhet 5031
Planident 201506
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2013 / 2184
Plannavn Detaljregulering for Vikhammer Øvre
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 02.09.2019
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 19.06.2015
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid 11.09.2015
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 22.08.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 22.11.2018 / 04.02.2019
2. gangs behandling 02.09.2019
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 02.09.2019
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 09102019_bestemmelser_201506.pdf  
Vedtaksdokumenter Vedtak særutskrift_sluttbehandling.pdf  
  Arealplankart 201506_Plankart_Vedtatt.pdf  
  Planbeskrivelse 11102019_Planbeskrivelse_201506.pdf  
Andre dokumenter Rapport Arkeologisk rapport.pdf Arkeologisk rapport
  Rapport grunnundersøkelse.pdf Grunnundersøkelser
  Illustrasjon illustrasjoner.pdf Illustrasjoner
  Illustrasjon illustrasjonsplan.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS analyse.pdf  
  Rapport støyutredning.pdf Støyutredning
  Diverse uttalelser.pdf Uttaleser ved planoppstart
  Diverse va notat.pdf Va notat
  Diverse vedlegg støy.pdf Vedlegg støy
  Diverse vedlegg va.pdf Vedlegg VA
  Rapport Notat_Kryssutforming.pdf Notat om adkomst fra fylkesvegen.
  Innstilling (saksfremlegg) saksframlegg201506.pdf Saksframlegg førstegangsbehandling i ARESAM