Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201507
Administrativ enhet 5031
Planident 201507
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2015 / 2870
Plannavn Detaljreguleringsplan for Hommelvik Panorama, 57/338
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 03.09.2018
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 22.09.2015
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid 20.11.2015
Komplett planforslag mottatt 19.02.2018
1. gangs behandling 28.02.2018
Offentlig ettersyn - fra / til 11.04.2018 / 26.05.2018
2. gangs behandling 03.09.2018
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 03.09.2018
Kunngjøring av planvedtak 26.10.2018
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 201507_planbestemmelser.pdf  
Vedtaksdokumenter Planbeskrivelse 201507_planbeskrivelse.pdf  
  Vedtak utskrift 2gangs behandling.pdf  
  Arealplankart 201507_Plankart.pdf  
Andre dokumenter Diverse Referat oppstartsmøte.pdf  
  Kunngjøring Kunngjøring oppstart av planarbeid.pdf  
  Rapport 201507_geovurdering.pdf Geoteknisk vurdering.
  Illustrasjon 201507_illustrasjon_boliger.pdf Illustrasjon boliger.
  Illustrasjon 201507_illustrasjon_forretning.pdf Illustrasjon forretning.
  Illustrasjon 201507_illustrasjon_naboer.pdf Illustrasjon naboer.
  Risiko- og sårbarhetsanalyse 201507_ROS.pdf Risiko- og sårbarhetsanalyse.
  Rapport 201507_støyrapport.pdf Støyrapport.
  Vedtak saksframlegg.pdf saksframlegg 1. gangsbehandling.
  Rapport solstudie.pdf Solstudie.
  Rapport 10206333_Lokal Luftkvalitet Hommelvik Panorama, Malvik.pdf Rapport luftkvalitet.
  Diverse Merknader_samlet.pdf Merknader i høringsperioden
  Diverse Svar fra tiltakshaver angående innsigelser og faglige råd.pdf  
  Diverse Uttalelse Hommelvik Panorama - kommuneoverlege.pdf  
  Diverse ny vurdering innsigelse.pdf Avklaring på innsigelse
Innsigelser
Avgittdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Innsigelsesmyndighet Innsigelsesgrunn Innsigelsesstatus Merknad Dokumenter  
30.05.2018 2015 / 2870 journalpost 48 Fylkesmennene Forurensning, støy Avgjort med forhandlinger Innsigelse på støy og støv.    
X: Y: