Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201508
Administrativ enhet 5031
Planident 201508
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2015 / 2925
Plannavn Detaljregulering for deler av Dalabakkan og Snurruvegen
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 26.09.2016
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 27.08.2015
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid 03.09.2015
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 09.02.2016
Offentlig ettersyn - fra / til 19.04.2016 / 30.05.2016
2. gangs behandling 08.09.2016
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 26.09.2016
Kunngjøring av planvedtak 06.01.2017
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Planbestemmelser-PlanID 201508-Dalabakkan og Snurruvegen.pdf Planbestemmelser for deler av Dalabakkan og Snurruvegen - planID 201508
Vedtaksdokumenter Vedtak Særutskrift 2.gangsbehandling-PlanID201508-Dalabakkan og Snurruvegen.PDF Særutskrift for detaljreguleringsplan for deler av Dalabakkan og Snurruvegen - planID 201508
Andre dokumenter Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS-analyse-detaljreguleringsplan for del av Dalabakkan og Snurruvegen_21.10.2015.pdf Risiko- og sårbarhetsanalyse
  Vedtak Særutskrift 1.gangsbehandling-Dalabakkan og Snurruvegen_09.02.2015.pdf Vedtatt ved 1.gangsbehandling.
  Illustrasjon Tegningshefte-detaljregulering for del av Dalabakkan og Snurruvegen.pdf Vedtatt ved 1.gangsbehandling.
  Planbeskrivelse Planbeskrivelse-PlanID201508-Dalabakkan og Snurruvegen.pdf Planbeskrivelse for detaljreguleringsplan for deler av Dalabakkan og Snurruvegen - planID 201508
  Arealplankart 201508_Plankart_06.01.2016.pdf Arealplankart vedtatt i kommunestyret den 26.09.2016.