Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201601
Administrativ enhet 5031
Planident 201601
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2016 / 1775
Plannavn Detaljregulering for Sveberg sør
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 02.09.2019
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 13.05.2016
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid 02.06.2016
Komplett planforslag mottatt 17.01.2017
1. gangs behandling 09.02.2017
Offentlig ettersyn - fra / til 10.03.2017 / 20.04.2017
2. gangs behandling 31.05.2017
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 19.06.2017
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser 201601 Planbestemmelser_vedtatt 19.06.2017.pdf Bestemmelser vedtatt av kommunestyret den 19.06.2017.
Vedtaksdokumenter Vedtak Særutskrift 1. gangsbehandling - detaljreguleringsplan for Sveberg sør.pdf Særutskrift 1. gangsbehandling
  Vedtak Særutskrift 2. gangs behandling av detaljreguleringsplan for Sveberg sør..PDF  
Andre dokumenter Planbeskrivelse 201601 Planbeskrivele_vedtatt 19.06.2017e.PDF Planbeskrivelse vedtatt av kommunestyret den 19.06.2017.
  Arealplankart 201601_Plankart_vedtatt19.06.2017.pdf Arealplankart vedtatt av kommunestyret den 19.06.2017.
  Illustrasjon 201601 Plankart_fotavtrykk alt.1.PDF Illuastrasjon av alternativ 1.
  Illustrasjon 201601 Alt 2.Illustrasjoner.PDF Illustrasjoner av alternativ 2.
  Rapport 201601 ROS-analyse.PDF ROS-analyse.
  Illustrasjon 201601Fjernvirkning Alt 2 -Fra Hommelvik sentrum - jernbanestasjon.PDF Fjernvirkninger for alternativ 2 sett fra Hommelvik sentrum.
  Illustrasjon 201601 Alt.1 Illustrasjoner.PDF Illustrasjoner alternativ 1.
  Illustrasjon 201601Fjernvirkning Alt 2- Fra Solbakken.PDF Fjernvikninger av alternativ 2 sett fra Solbakken.