Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_201901
Administrativ enhet 5031
Planident 201901
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2019 / 7435
Plannavn Detaljregulering for høydebasseng Lia
Type Detaljregulering
Status Planforslag
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 16.01.2019
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram  
Kunngjøring av planarbeid 28.01.2019
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak