Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5031_93
Administrativ enhet 5031
Planident 93
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2008 / 3631
Plannavn Detaljregulering for Sveberg handels- og næringspark
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 23.02.2015
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Forslagstiller Offentlig
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Høring planprogram til  
Vedtatt planprogram 26.03.2009
Kunngjøring av planarbeid 24.12.2008
1. gangs behandling 14.03.2013
Offentlig ettersyn - fra / til 26.06.2013 / 06.09.2013
2. gangs behandling 20.11.2014
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 23.02.2015
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Planbestemmelsene 230215.docx Planbestemmelser endelig vedtatt i kommunestyret 23. februar 2015
Vedtaksdokumenter Planbeskrivelse Planomtale.pdf Planbeskrivelsen som følger planforslaget til andre gangs behandling november 2014. 14 sider.
  Arealplankart Plankart.pdf Plankartet som følger saken til andre gangs behandling november 2014.
  Planprogram Planprogram.pdf Vedtatt planprogram som grunnlag for videre planlegging mars 2009.
  Vedtak Kommunestyrets vedtak 241114.pdf Særutskrift av kommunestyrets 2. gangs behandling av planforslaget, men det ble fattet et tilleggsforslag i februar 2015.
  Vedtak Kommunestyrets vedtak 230215.pdf Særutskrift av kommunstyrets behandling av et tillegg til vedtaket som ble fattet i kommunestyresak 24. november 2014.
  Arealplankart 93_Plankart.pdf Endelig vedtatt arealplankart
Andre dokumenter Konsekvensutredning Konsekvensutredning.pdf Konsekvensutredningen som fullgte planen ved innsendingen av forslaget i 2009. Utarbeidet av Solem Hartmann AS. 48 sider.
  Vedtak Saksframlegg første gangs behandling.pdf Særutskrift av saksframlegg med vedtak fra første gangs behandling av planen i mars 2013.
  Diverse Brev fra Solem Arkitektur.pdf Oversendelses brev fra Solem Arkitektur med komplette sakdokumenter for andre gangs behandling av planen.
  Innsigelse Brev til Solem Arkitektur fra Statens vegvesen.pdf Brev til Solem Arkitektur fra Statens vegvesen hvor vegvesenet blant annet trekker sine vilkår for egengodkjenning, da vilkårene er oppfylt.
  Innsigelse Brev til Statens vegvesen fra Solem Arkitektur.pdf Brev til Statens vegvesen fra Solem Arkitektur med forslag til endringer i plandokumentene hvor de ber vegvesenet frafalle vilkårene for egengodkjenning.
  Diverse Notat fra ARVITT-plan og ressurs.pdf Notat fra ARVITT-plan og ressurs etter en geologisk befaring vedrørende Sveberg handels- og næringspark og utvidelse av E6.
  Innsigelse Brev fra Norges vassdrags- og energidirektorat januar 2014.pdf Brev fra Norges vassdrags- og energidirektorat hvor de frafaller innsigelsen til planforslaget på bestemte vilkår.
  Innsigelse Brev til Solem Arkitektur fra Statens vegvesen januar 2014.pdf Brev fra Statens vegvesen med blant annet vilkår knyttet til innhholdet i trafikkanalysen.
  Rapport Flom- og vannlinjeberegning.pdf Flom- og vannlinjeberegning. Sveberg handels- og næringspark. Utarbeidet av Asplan Viak. 29 sider.
  Rapport Trafikkanalyse.pdf Trafikkanalyse. Sveberg handels- og næringspark. Spesielt knyttet til Svebergkrysset.Utarbeidet av Rambøll Norge AS. 35 sider.
  Innsigelse Brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.pdf Brev fra fylkesmannen med frafall av vilkår for egengodkjenning på bestemte forutsetninger.
  Diverse Brev fra Kystverket.pdf Brev fra Kystverket. Uttalelse til planen som var sendt på høring. Ingen merknader.
  Diverse Brev fra TrønderEnergi Nett.pdf Epost fra Trønderenegi med kommentarer til planforslaget ved høringsrunden. Vedr. strømforsyninga.
  Diverse Brev fra CBRE Atrium.pdf Brev fra CBRE Atrium ved høringsrunden. Eiendomsforvalter for A/SNorsk Shell. Kommentarer til planforslaget.
  Diverse Brev fra Trøndelag brann og redningstjeneste.pdf Brev fra Trøndelag brann og redningstjeneste ved høringsrunden. Kommentarer til planforslaget.
  Diverse Brev fra Stav Hotell Eiendom.pdf Brev fra Best Western Stav Hotell ved høringsrunden. Kommentarer til planforslaget.
  Diverse Brev fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.pdf Brev fra Sør-Trøndelag fylkeskommune ved høringsrunden. Kommentarer til planforslaget.
  Diverse Brev fra Stjørdal kommune.pdf Brev fra Stjrødal kommune ved høringsrunden. Kommentarer til planforslaget.
  Innsigelse Brev fra Norges vassdrags- og energidirektorat.pdf Brev fra Norges vassdrags- og energidirektorat ved høringsrunden. Vilkår for egengodkjenning.
  Innsigelse Brev fra Statens vegvesen.pdf Brev fra Statens vegvesen ved høringsrunden. Vilkår for egengodkjenning.
  Innsigelse Brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag august 2013.pdf Brev fra fylkesmannen i Sør-Trøndelag ved høringsrunden. Vilkår for egengodkjenning.
  Diverse Brev fra Statens vegvesen januar 2009.pdf Brev fra Statens vegvesen ved kunngjøring oppstart planarbeid.
  Diverse Brev fra Sør-Trøndelag fylkeskommune januar 2009.pdf Brev fra Sør-Trøndelag fylkeskommune ved kunngjøring oppstart planarbeid.
  Diverse Brev fra Sveberg Vel.pdf Brev fra Sveberg Vel ved kunngjøring oppstart planarbeid.
  Diverse Brev fra Trondheimregionens friluftsråd.pdf Brev fra Trondheimsregionens friluftsråd ved kunngjøring oppstart planarbeid.
  Diverse Brev fra kommuneplanleggeren Malvik kommune.pdf Brev fra kommuneplanleggeren i Malvik kommune ved kunngjøring oppstart planarbeid.
  Diverse Brev fra Norges vassdrags- og energidirektorat februar 2009.pdf Brev fra Norges vassdrags- og energidirektorat ved kunngjøring oppstart planarbeid.
  Diverse Brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag februar 2009.pdf Brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ved kunngjøring oppstart planarbeid.