Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 628_1010
Administrativ enhet 628
Planident 1010
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2016 / 2857
Plannavn Kommuneplanens arealdel 2018-2030
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 04.09.2018
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 11.11.2016
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram 08.11.2016
Frist innspill 15.01.2017
1. gangs behandling  
Offentlig høring til  
Endelig planvedtak 04.09.2018
Stadfesting  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser AREALDELEN planbestemmelser.pdf Stadfestet planbestemmelse
Vedtaksdokumenter Planbeskrivelse SAMFUNNSDELEN.pdf  
  Planbeskrivelse Planbeskrivelse _ oppdatert 25 07 2018.pdf  
  Arealplankart Kommuneplan arealdel, kart.pdf Stadfestet plankart
  Vedtak Kommunestyrets planvedtak 04 09 2018.pdf