Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 628_1010
Administrativ enhet 628
Planident 1010
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2016 / 2857
Plannavn Kommuneplanens arealdel 2018-2030
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 04.09.2018
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid 11.11.2016
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram 08.11.2016
Frist innspill 15.01.2017
1. gangs behandling  
Offentlig høring til  
Endelig planvedtak 04.09.2018
Stadfesting  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser AREALDELEN bestemmelser med veileder- 04 09 2018.pdf Stadfestet planbestemmelse
  Gjeldende bestemmelser Vedlegg 2 _ verneverdig enkeltbygg og anlegg etter pkt 1_10.pdf Vedlegg til planbestemmelser (verneverdi bygg og anlegg)
Vedtaksdokumenter Planbeskrivelse SAMFUNNSDELEN.pdf  
  Planbeskrivelse Planbeskrivelse _ oppdatert 25 07 2018.pdf  
  Arealplankart Kommuneplan arealdel, kart.pdf Stadfestet plankart
  Vedtak Kommunestyrets planvedtak 04 09 2018.pdf  
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
12.10.2018 2017 / 2768   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr 10 bnr 5/6 Disp fra forbud mot fradeling i 100-m beltet i nåværende fritidsbebyggelse og forbud mot fradeling til annet enn landbruksformål i LNF-område med spredt bebyggelse, for fradeling av tomt med bolig. Vilkår om bruksendring til hytte.   Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6607647,91 Y: 581137,59
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84