Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 628_1010
Administrativ enhet 628
Planident 1010
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2012 / 942
Plannavn Kommuneplan for Hurum 2015-2027
Type Kommuneplanens arealdel
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 16.06.2015
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Milepæl Dato
Kunngjøring av planarbeid  
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Frist innspill  
1. gangs behandling 26.06.2014
Offentlig ettersyn - fra / til 05.07.2014 / 19.09.2014
Endelig planvedtak  
Stadfesting  
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser AREALDELEN bestemmelser med veileder -06 09 2016.pdf  
Vedtaksdokumenter Rapport Del 3 _ Hurum mot 2043.pdf  
  Rapport Del 3 _ oppsummering fagrapporter.pdf  
  Rapport Del 4 _ alle innspill og kommentarer.pdf  
  Rapport Del 4 _ Oppsummering etter folkemøter.pdf  
  Planbeskrivelse DEL 1 SAMFUNNSDELEN_ny.pdf  
  Planbeskrivelse AREALDELEN beskrivelse.pdf  
  Arealplankart Arealplankart - arealdelen.pdf  
  Planprogram Planprogram_rullering kommunaplan.pdf  
Andre dokumenter Diverse informasjonsbrev.pdf  
  Rapport HRK 1 3 8_boliger mv Holmsbu syd.pdf  
  Rapport HRK 4 boliger v_Folkestad.pdf  
  Rapport HRK 4 boliger v_Kana.pdf  
  Rapport HRK 5_fritidsb v Haraldsfjellet.pdf  
  Rapport HRK 7_boliger Einaråsen.pdf  
  Rapport HRK 9 Frilandsmuseum v Trondstad.pdf  
  Rapport HRK 10_fritidsb Knatvold camping.pdf  
  Rapport HRK 11 Boliger Knivsfjell syd.pdf  
  Rapport HRK 16_næring Maxbo.pdf  
  Rapport KV1_boliger Busslandsleina.pdf  
  Rapport KV2 Boliger MV Knivsfjell.pdf  
  Rapport KV3 Næring Finakrysset.pdf  
  Rapport KV4_Rørvik fritid og kolonihage.pdf  
  Rapport KV6 hytte Dramstad.pdf  
  Rapport KV7 boliger Steinerskolen _ Mørkvann.pdf  
  Rapport SS1 Engene-Kongsdelene_konsekvensvurdering 060214.pdf  
  Rapport SS1 Kongsdelmarka nord_konsekvensvurdering 060214.pdf  
  Rapport SS1 Kongsdelmarka sør_konsekvensvurdering 060214.pdf  
  Rapport SS3 boliger Sætre bruk.pdf  
  Rapport SS4 Storsand Svartvann.pdf  
  Rapport SS8_boliger Skjærlagåsen Verpen.pdf  
  Rapport SS14 Storsandlia bolig.pdf  
  Rapport SS19 Verpen_båthavn næring.pdf  
  Rapport SS21_næring og camping Verpen.pdf  
  Rapport SS22_utbygging Storsand sandtak.pdf  
  Rapport TF1_næring Oredalen.pdf  
  Rapport TF3-4_boliger Ramsvikåsen.pdf  
  Rapport TF6 Boliger Filtvet 39_2.pdf  
  Rapport TF6 Hytter Filtvet 39_2.pdf  
  Rapport TF7_næring v Juve pukkverk.pdf  
  Rapport TF8 fritidsbebyggelse Husebykollen 46_1.pdf  
  Rapport TF13_boliger Morskogen Tofte.pdf  
  Planprogram Planprogram_vedtatt.pdf  
  Diverse Rapport _ scenarier.pdf  
  Diverse Scenarier_kortversjon.pdf  
  Diverse Rapport _ scenarier.pdf  
  Diverse Scenarier_kortversjon.pdf  
  Konsekvensutredning Redegjørelse _ båthavn Vollebukta.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse Sætre sentrum - risikobetraktning Forsvarsbygg 17 04 2015.pdf  
  Konsekvensutredning TF7_råstoffutvinning Husebykollen.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Sverre Wittrup
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
26.06.2015 2013 / 2577   Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6 Innvilget disp delegert fra byggeforbud i 100-m og 155 m2 BYA for deling av fritidseiendom med to hytter   Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6606641,87 Y: 591231,05
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.07.2015 2014 / 732   Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6 23 bnr 38 fnr 28 delegert. innvilget disp fra plankrav i område for småbåthavn, for erstatningsbrygge Fremtidig småbåthavn Konstruksjon     Vis i kart (+)
X: 6604043,94 Y: 580802,51
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
28.07.2015 2014 / 1322   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan gnr 9 bnr 498 innvilget disp delegert fra 155 m2 BYA i nåværende fritidsbebyggelse i 100-metersbeltet for tilbygg på hytte   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6608543,67 Y: 581383,49
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.08.2015 2015 / 1558   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan gnr 28 bnr 35 innvilget disp delegert fra krav om regulering i senterområde, for riving og oppføring av uthus   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6599982,69 Y: 580122,86
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
31.08.2015 2015 / 22   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan gnr 13 bnr 19 innvilget disp delegert fra LNF-A-formål og byggeforbud langs vassdrag for innbygging av inngangsparti på hytte LNF-område Fasadeendring     Vis i kart (+)
X: 6607362,5 Y: 586412,72
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
03.09.2015 2015 / 532   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan gnr 36 bnr 1 innvilget disp delegert fra plankrav for småbåthavn   Konstruksjon     Vis i kart (+)
X: 6601718,58 Y: 588645,74
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
14.09.2015 2015 / 2253 15/2253 Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjonen gjelder plankrav i kommuneplanen for fradeling av eiendom 46/4. Råstoffutvinning Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6606130,91 Y: 590815,38
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
17.09.2015 2014 / 2374   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan gnr 55 bnr 39. Delegert dispensasjon fra plankrav for pakkehus   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6616791,89 Y: 587241,17
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
22.09.2015 2015 / 1705   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Gnr 37 bnr 38. Delegert dispensasjon fra tilfredsstillende VA og parkering på egen tomt.   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6603431,81 Y: 590110,52
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
25.09.2015 2015 / 1764   Godkjent KpArealFormål bruk/vern sjø/vassdr/strandsone $ 11-7 pkt 6 Gnr 10 bnr 123. Delegert dispensasjon fra arealformål i sjø, for utvidelse av brygge. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone Konstruksjon     Vis i kart (+)
X: 6606807,86 Y: 581168,03
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.10.2015 2015 / 947   Godkjent RpArealFormål LNFR $ 12-5 pkt 5 Gnr 27 bnr 43. Planutvalget innvilget disp fra LNF for ny hytte. LNF-område Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6601495,15 Y: 580929,54
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
27.10.2015 2013 / 579   Godkjent RpArealFormål LNFR $ 12-5 pkt 5 Gnr 43 bnr 4. Planutvalget innvilget dispensasjon fra formål for riving og gjenoppbygging av to brygger, platting, uthus, trapp. LNF-område med spredt bebyggelse, Bruk og vern og sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.       Vis i kart (+)
X: 6606365,32 Y: 591283,09
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.11.2015 2015 / 278   Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Gnr 54 bnr 8. Innvilget delegert disp fra arealformål i sjø og byggeforbud mot sjø i nåværende boligområde, for gjenoppføring av brygge. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Reparasjon     Vis i kart (+)
X: 6615000,44 Y: 590209,96
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.11.2015 2015 / 1622   Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Gnr 28 bnr 79. Planutvalget innvilget disp fra byggeforbud mot sjø for tilbygg mm. på hytte. Vilkår om å rive uthus og skiltet gangadkomst til sjø og avtale om kyststi.   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6600348,21 Y: 579955,25
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
09.12.2015 2015 / 1211   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Gnr 28 bnr 376. Innvilget delegert disp fra plankrav i framtidig fritidsbebebyggelse, for fradeling av tilleggsareal til fritidseiendom.   Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6600473,82 Y: 580388,67
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.01.2016 2015 / 2128   Godkjent KpArealFormål LNFR $ 11-7 pkt 5 Gnr 1 bnr 124. Delegert dispensasjon fra LNF-område med spredt bebyggelse og byggeforbud langs vassdrag, for fradeling av tilleggsareal til hyttetomt. LNF-område med spredt bebyggelse Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6613990,7 Y: 585433,5
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
06.04.2016 205 / 2514   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Dispensasjon fra plankrav da eiendommen ligger i sentrumsområde Sentrumsområde Nybygg/tilbygg/påbygg, anlegg    
X: Y:
14.04.2016 2014 / 1628   Godkjent Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag Gnr 37 bnr 53. Delegert dispensasjon fra byggeforbud mot vassdrag, for fradeling av ny tomt for oppføring av ny fritidsbolig. Vilkår om tilkobling til offentlig avløp.   Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6603326,62 Y: 589894,21
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
21.04.2016 2016 / 424   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Gnr 1 bnr 118. Delegert dispensasjon fra 1.9 om terrenginngrep, for ny bolig med garasje.   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6616521,67 Y: 586056,5
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
24.05.2016 2015 / 111   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Gnr 28 bnr 111. Delegert dispensasjon fra plankrav, for rive og gjenoppføre anneks, og grensejustering.   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6600045,51 Y: 580163,41
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.06.2016 2015 / 1168   Godkjent Arealbruk kommune(del)plan Gnr 55 bnr 45. Planutvalget innvilget dispensasjon fra næringsformål og krav om regulering, for gjenoppbygging av tomannsbolig etter brann. Nåværende næringsområde Nybygg     Vis i kart (+)
X: 6616500,63 Y: 586998,71
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
08.06.2016 2016 / 1263   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Dispensasjon for hovedombygging av brygge Araealformål i sjø Reparasjon     Vis i kart (+)
X: 6607692,86 Y: 591166,69
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
07.10.2016 2015 / 1766   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Gnr 53 bnr 28 - disp for basseng nærmere vassdrag enn 20 m   Konstruksjon     Vis i kart (+)
X: 6613604,65 Y: 590329,91
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.12.2017 2017 / 1747   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan 9/307. Disp fra byggeforbud i 50-m for oppføring av carport, tilbygg til anneks og to allerede oppførte plattinger.   Tilbygg     Vis i kart (+)
X: 6608305,25 Y: 581330,38
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
12.01.2018 2017 / 1744   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Gnr 26 bnr 9. Disp fra 100-m beltet for fradeling av tilleggsareal til gnr 26 bnr 93.   Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6602970,2 Y: 580426,38
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
19.02.2018 2013 / 2585   Godkjent Bestemmelser kommune(del)plan Gnr 48 bnr 11 og 23. Disp fra 100-m-beltet, avstand vassdrag og forbud mot riving av bygg på A-liste, for arealoverføring for oppføring av to hytter og etablering av ny adkomst og riving av eksisterende bebyggelse. Innvilget delegert med en rekke vilkår.   Deling av eiendom     Vis i kart (+)
X: 6609482,27 Y: 590835,94
UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84