Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1145_201502
Administrativ enhet 1145
Planident 201502
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksnummerinformasjon Vedtak 056/15
Plannavn E39 ROGFAST Arsvågen Næringsområde utfylling NV7 massedeponiet
Type Områderegulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 01.12.2015
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 10.02.2014
Frist for uttalelse til planprogram 26.03.2014
Vedtatt planprogram 24.06.2014
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 10.06.2015
Offentlig ettersyn - fra / til 11.06.2015 / 20.08.2015
2. gangs behandling 20.10.2015
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 01.12.2015
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Gjeldende bestemmelser Gjeldende bestemmelser Planbestemmelser Rogfast Områderegulering Arsvågen Næringsområde.pdf Vedtatt Planbestemmelser
Vedtaksdokumenter Arealplankart Rogfast Områderegulering Arsvågen Næringsområde.pdf  
  Arealplankart Arsvågen Næringsområde NV7Plankart 2017.pdf Planomrisset er juster/endra etter ny plan Sidetunnell på Arsvågen
Andre dokumenter Planprogram Planbeskrivelse Rogfast Områderegulering Arsvågen Næringsområde.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse ROS.pdf ROS
  Konsekvensutredning Konsekvens utredning.pdf Konsekvensutredning
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Forslagsstiller Statens vegvesen
Forslagsstiller Thorild Gausereid
Saksbehandler Bokn kommune
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
198902 Arsvågen - ferjeleie
Planen blir erstattet delvis av
Planid Plannavn
201608 Tverrslag (tunnel) og ventilasjonstårn ved Arsvågen