Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1235_2012011
Administrativ enhet 1235
Planident 2012011
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 12 / 1070
Saksnummerinformasjon 12/1070
Plannavn Kårdal hyttegrend
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 18.09.2014
Vertikalnivå På og over grunnen
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 14.09.2012
Kunngjøring av planarbeid 06.10.2012
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 16.05.2013
Offentlig ettersyn - fra / til 25.05.2013 / 08.07.2013
2. gangs behandling 11.09.2014
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 18.09.2014
Kunngjøring av planvedtak 27.09.2014
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
08012 Mjølfjell - Kårdal