Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 1235_2019003
Administrativ enhet 1235
Planident 2019003
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 19 / 1369
Saksnummerinformasjon 19/01369
Plannavn Detaljreguleringsplan Dyreklinikk
Type Detaljregulering
Status Planlegging igangsatt
Vertikalnivå På og over grunnen
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Forslagstiller Privat
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 20.06.2019
Kunngjøring av planarbeid 03.07.2019
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Off. høring 1. gang til  
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak  
Kunngjøring av planvedtak