Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5401_1712
Administrativ enhet 5401
Planident 1712
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2009 / 836
Saksnummerinformasjon 09/836
Plannavn Felt B9, Kaldslett 18/6
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 25.01.2012
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1902
Opprinnelig planid 1712
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 09.03.2006
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 23.11.2010
Offentlig ettersyn - fra / til 17.12.2010 / 28.01.2011
2. gangs behandling 10.01.2012
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 25.01.2012
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Arealplankart Pk_1712.pdf  
  Bestemmelser B_1712.pdf  
  Innstilling (saksfremlegg) Sf_1712.pdf  
  Vedtak V_1712.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse Pb_1712.pdf  
  Risiko- og sårbarhetsanalyse RoS_1712.pdf  
  Illustrasjon I_1712_Landskapsplan.pdf Landskapsplan
  Illustrasjon I_1712_Sol-skygge.pdf Sol/skygge-diagram
Dispensasjoner
Vedtaksdato Saksår / sekvensnr Saksnr info Vedtak Dispensasjonstype Beskrivelse av dispensasjon Formål/Hensynsone det dispenseres fra Tiltakstype Dokumenter  
04.01.2013 2013 / 89 13/89 Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Det gis dispensasjon fra bestemmelsene om rekkefølgekrav vedrørende opparbeiding av lekeplass før igangsettingstillatelse av boliger.   Andre avgjørelser     Vis i kart (+)
X: 7728380,78 Y: 653302,54
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
12.02.2013 2013 / 1214 13/1214 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Det gis dispensasjon fra tomtedelingene for felt B4.   Grensejustering     Vis i kart (+)
X: 7728345,24 Y: 653293,06
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
16.03.2015 2015 / 1583 15/1583 Godkjent Bestemmelser regulerings-/bebyggelsesplan Det gis dispensasjon fra bestemmelsene for overskridelse av utnytting på eiendom 18/680.   Nybygg     Vis i kart (+)
X: 7728396,94 Y: 653274,86
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
29.10.2015 2015 / 7304 15/7304 Godkjent Regulerings- / bebyggelsesplan Det gis dispensasjon fra arealformål boligbebyggelse for anlegg av felles gjesteparkering og uteoppholdsareal på eiendommene 18/677 og 678. 1110 - Boligbebyggelse (Arealformål) Veg, parkering etc.     Vis i kart (+)
X: 7728344,82 Y: 653256,7
UTM sone 33 basert på EUREF89/WGS84
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
1412 Midtre Kaldslett
1507 Felt B1-B3 og B5 m/bussvei, Midtre Kaldslett
1618 Eiendommen 18/521, Midtre Kaldslett
1700 Slipelvvegen og søndre del av Storbakkvegen
Planen blir erstattet delvis av
Planid Plannavn
1817 Storbakkvegen 18 m.fl
1826 Midtre Kaldslett