Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5401_1725
Administrativ enhet 5401
Planident 1725
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2009 / 873
Saksnummerinformasjon 09/873
Plannavn Åsgårdmarka
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 27.09.2017
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1902
Opprinnelig planid 1725
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 22.09.2009
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 06.03.2014
Offentlig ettersyn - fra / til 20.03.2014 / 02.05.2014
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 27.09.2017
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) Sf_1725.pdf  
  Vedtak V_1725.pdf  
  Arealplankart Pk_1725.pdf  
  Bestemmelser B_1725rev.pdf Revidert 20.05.2020
Andre dokumenter Planbeskrivelse Pb_1725.pdf  
  Illustrasjon I_1725_Landskap.pdf Landskapsplan
  Illustrasjon I_1725_Illustrasjon.pdf Illustrasjonsplan
  Illustrasjon I_1725_SolSkygge.pdf Sol- /skyggediagram
  Diverse D_1725_Støy.pdf Støyutredning
  Risiko- og sårbarhetsanalyse RoS_1725.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Kurt Krutnes
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
0014-001 Norrøna
0064 Deler av Åsgård
1374 Bussveg Åsgård-Norrøna