Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5401_1774
Administrativ enhet 5401
Planident 1774
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2011 / 7285
Saksnummerinformasjon 11/7285
Plannavn Regulering Skjelnan, etablering av boliger
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 21.03.2018
Vertikalnivå På og over grunnen
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1902
Opprinnelig planid 1774
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid  
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 27.06.2017
Offentlig ettersyn - fra / til 30.06.2017 / 25.08.2017
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 21.03.2018
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) Sf_1774.pdf  
  Vedtak V_1774.pdf  
  Arealplankart Pk_1774.pdf  
  Bestemmelser B_1774.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse Pb_1774.pdf  
  Illustrasjon I_1774_Landskap.pdf Landskapsplan
  Illustrasjon I_1774_Illustrasjon.pdf Illustrasjonsplan
  Risiko- og sårbarhetsanalyse RoS_1774.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Robert Larsen
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
0092 Skjelnan vest, nedenfor fylkesvegen
0518 Skjelnan barneskole m.m.
0726 Busslomme og barnehage, Skjelnan
1641 FV. 53 Kroken - Tønsnes, gang - og sykkelveg
1794 Øvre Kroken
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
0669 Industriområde Kroken-Skjelnan