Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5401_1778
Administrativ enhet 5401
Planident 1778
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2012 / 774
Saksnummerinformasjon 12/774
Plannavn Stakkevollvegen 11
Type Detaljregulering
Status Utgått/Erstattet
Ikrafttredelsesdato 27.08.2014
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1902
Opprinnelig planid 1778
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 12.04.2012
Kunngjøring av planarbeid  
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling  
Offentlig ettersyn - fra / til 14.02.2014 / 28.03.2014
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 27.08.2014
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) Sf_1778.pdf  
  Vedtak V_1778.pdf  
  Arealplankart Pk_1778.pdf  
  Bestemmelser B_1778.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse Pb_1778.pdf  
  Illustrasjon I_1778_Uterom.pdf Uteromsplan
  Illustrasjon I_1778_3D.pdf 3D-illustrasjoner
  Illustrasjon I_1778_SolSkygge.pdf Sol-/skyggediagram
  Risiko- og sårbarhetsanalyse RoS_1778.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Heli Anttonen
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
0021 S. Zakariassens gt.-Dramsvn-Breivik Søndres sydgr.
1569 Stakkevollvegen
1749 Politihus, Stakkevollvegen
Planen blir erstattet helt av
Planid Plannavn
1878 Detaljregulering av Stakkevollvegen 11