Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5401_1786
Administrativ enhet 5401
Planident 1786
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2012 / 4555
Saksnummerinformasjon 12/4555
Plannavn Regulering Strandvegen 18 - 200/1694, 2287 m.fl
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 27.08.2014
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1902
Opprinnelig planid 1786
Milepæl Dato
Oppstartsmøte 13.02.2013
Kunngjøring av planarbeid  
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 20.06.2013
Offentlig ettersyn - fra / til 21.06.2013 / 02.08.2013
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 27.08.2014
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) Sf_1786.pdf  
  Vedtak V_1786.pdf  
  Arealplankart Pk_1786.pdf  
  Bestemmelser B_1786.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse Pb_1786.pdf  
  Illustrasjon I_1786_Utomhus.pdf Utomhusplan
  Illustrasjon I_1786_Landskapssnitt.pdf Landskapssnitt
  Illustrasjon I_1786_Vinterplan.pdf Vinterplan
  Risiko- og sårbarhetsanalyse RoS_1786.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Anniken Romuld
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
0509 J. Olsens gt.-Kveldrov.-Mellomvn-Bjerkakervn-Tr. sundet
1200 Det nye fylkesbygget
1300 Polarmiljøsentret mm
1426 Strandkanten boligbydel
1537 Hålogaland teater, Strandveien