Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5401_1793
Administrativ enhet 5401
Planident 1793
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2012 / 7568
Saksnummerinformasjon 12/7568
Plannavn Reguleringsplan for Folkeparken mm
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 29.03.2017
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Offentlig
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1902
Opprinnelig planid 1793
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid  
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 17.03.2016
Offentlig ettersyn - fra / til 08.04.2016 / 20.05.2016
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 29.03.2017
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) Sf_1793.pdf  
  Vedtak V_1793.pdf  
  Arealplankart Pk_1793.pdf  
  Bestemmelser B_1793.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse Pb_1793.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Eivind Holmvik
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
0081-007 Tromsøya sørvestre del
0546 Folkeparken
0849 Sorgenfri
1539 Nyløkken, Mellomveien 138, 119/1161
1646 Fortau Strandvegen sør fra Nyløkken til Tisnesvegen
Planen erstatter helt
Planid Plannavn
0546-001 Gang-og sykkelveg ved krysset, Vesterlivegen-Kvaløyvegen
1253 Gang-og sykkelveg Folkemuseet - Vesterlivegen
1306 Parkering ved Tromsø Museum