Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5401_1801
Administrativ enhet 5401
Planident 1801
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2013 / 1208
Saksnummerinformasjon 13/1208
Plannavn Strandvegen 108
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 13.12.2017
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1902
Opprinnelig planid 1801
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 30.09.2013
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 23.05.2017
Offentlig ettersyn - fra / til 02.06.2017 / 14.07.2017
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 13.12.2017
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) Sf_1801.pdf  
  Vedtak V_1801.pdf  
  Arealplankart Pk_1801.pdf  
  Bestemmelser B_1801.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse Pb_1801.pdf  
  Illustrasjon I_1801_Utomhus.pdf Utomhusplan
  Illustrasjon I_1801_UtomhusVinter.pdf Utomhusplan - vinter
  Illustrasjon I_1801_SolSkygge.pdf Sol-/skyggeanalyse
  Risiko- og sårbarhetsanalyse RoS_1801.pdf  
  Utbyggingsavtale evnt. avtaler Uba_1801.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Eivind Holmvik
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
0509 J. Olsens gt.-Kveldrov.-Mellomvn-Bjerkakervn-Tr. sundet
0945 Sørøya senter og småbåthavn, Lanesbukta
1426 Strandkanten boligbydel
1448 Høgskolen i Tromsø, området Mellomveien-Strandveien
1657 Lanesbukt