Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5401_1821
Administrativ enhet 5401
Planident 1821
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2018 / 6421
Saksnummerinformasjon 18/6421
Plannavn Detaljreguleringsplan for Stakkevollvegen
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 26.02.2020
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Offentlig
Format Vektor
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid  
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 25.06.2019
Offentlig ettersyn - fra / til 04.07.2019 / 29.08.2019
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 26.02.2020
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) Sf_1821.pdf  
  Vedtak V_1821.pdf  
  Arealplankart Pk_1821_Nord.pdf  
  Arealplankart Pk_1821_Sør.pdf  
  Bestemmelser B_1821.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse Pb_1821.pdf