Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5401_1829
Administrativ enhet 5401
Planident 1829
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2013 / 9422
Saksnummerinformasjon 13/9422
Plannavn Detaljregulering av Gimlevegen boliger
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 30.08.2017
Vertikalnivå Under og på grunnen
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1902
Opprinnelig planid 1829
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid  
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 31.01.2017
Offentlig ettersyn - fra / til 10.02.2017 / 24.03.2017
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 30.08.2017
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) Sf_1829.pdf  
  Vedtak V_1829.pdf  
  Arealplankart Pk_1829.pdf  
  Bestemmelser B_1829.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse Pb_1829.pdf  
  Illustrasjon I_1829_Utomhus.pdf Utomhusplan
  Illustrasjon I_1829_SolSkygge.pdf Sol-/skyggediagram
  Risiko- og sårbarhetsanalyse RoS_1829.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Heli Anttonen
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
0075 Universitetsområde II Gimle Nygård
0615 Kabeltrase-/vegforb. Gimle-Stakkevoll
0647 Helsebu 124/26, Tromsprodukt 124/27
0900 UITØ og RITØ, Breivika
1196 Helikopterlandingsplass RiTø - H 1
1297 Del av Gimle ved Trudvangvegen