Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5401_1830
Administrativ enhet 5401
Planident 1830
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2009 / 1735
Saksnummerinformasjon 09/1735
Plannavn Bevaring av Fredriksberg - Vinkelvegen 20A
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 30.08.2017
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Offentlig
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1902
Opprinnelig planid 1830
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 12.07.2014
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 16.05.2017
Offentlig ettersyn - fra / til 09.06.2017 / 21.07.2017
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 30.08.2017
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) Sf_1830.pdf  
  Vedtak V_1830.pdf  
  Arealplankart Pk_1830.pdf  
  Bestemmelser B_1830.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse Pb_1830.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Bodil Ruud
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
0068 Prestvann II
0819 Del av Gebhardt-stykket