Hovedopplysninger
Behandling
Nasjonal arealplanid 5401_1836
Administrativ enhet 5401
Planident 1836
Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008
Saksår / sekvensnummer 2014 / 9148
Saksnummerinformasjon 14/9148
Plannavn Detaljregulering for Strand boligfelt, felt B4
Type Detaljregulering
Status Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelsesdato 29.03.2017
Vertikalnivå På grunnen/vannoverflaten
Bestemmelser Planbestemmelser både på kart og som egen tekst
Myndighet Kommunestyret
Forslagstiller Privat
Format Vektor
Opprinnelig administrativenhet 1902
Opprinnelig planid 1836
Milepæl Dato
Oppstartsmøte  
Kunngjøring av planarbeid 16.12.2014
Frist for uttalelse til planprogram  
Vedtatt planprogram  
Komplett planforslag mottatt  
1. gangs behandling 29.11.2016
Offentlig ettersyn - fra / til 02.12.2016 / 13.01.2017
2. gangs behandling  
Off. høring 2. gang til  
3. gangs behandling  
Endelig planvedtak 29.03.2017
Kunngjøring av planvedtak  
Plandokumenter
  Dokumenttype Dokument Beskrivelse
Vedtaksdokumenter Innstilling (saksfremlegg) Sf_1836.pdf  
  Vedtak V_1836.pdf  
  Arealplankart Pk_1836.pdf  
  Bestemmelser B_1836.pdf  
Andre dokumenter Planbeskrivelse Pb_1836.pdf  
Kontakter
Rolle Kontaktperson
Saksbehandler Bodil Ruud
Planen erstatter delvis
Planid Plannavn
1450 Strand boligområde på Kvaløya